Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Τίτλο: «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα «Νοσηλευτικής» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ». Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης και τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2016 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι:

 • Κάτωθι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.:

πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Κάτωθι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.:

Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία, των Τ.Ε.Ι.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 ανά έτος.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ το εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά υπ΄ όψιν της κας Σολωμού Αικατερίνης, από την 23 Μαΐου 2016 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ρίμινι 1 Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 62. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά 9.00πμ -14.00μμ. και μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Π.Μ.Σ. «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»

Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ρίμινι 1 Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 62.

Υπ΄ όψιν Σολωμού Κατερίνας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση υποψηφίου
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, ερευνητικές εργασίες κ.ά.)

Σημείωση: Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού.

Η προφορική συνέντευξη θα γίνει κατόπιν ειδοποίησης.

(παρακαλείσθε να αναγράφετε στις αιτήσεις σας κινητό τηλέφωνο)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.

Λεκάκης Ιωάννης
Καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy