Συχνές Ερωτήσεις

Μητέρες εργαζόμενες με κυκλικό ωράριο. Είναι επιτρεπτή η νυκτερινή εργασία ;

Απάντηση: Το θέμα αυτό για τους υπαλλήλους δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχει ελλιπώς αντιμετωπιστεί. Σχετικά ο ν. 2683/1999 στο άρθρο 53 προκειμένου να ρυθμίσει ζητήματα για υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις αναφέρει ότι στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο ετών, και κατά μία ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο έως τεσσάρων ετών ενώ η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Δεν ορίζεται τίποτα αναφορικά με τη νυκτερινή εργασία μητέρων υπαλλήλων.

Το κενό καλύπτεται μερικώς με τις διατάξεις του π.δ. 176/1997 με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων», το οποίο εκδόθηκε την 15-7-1997 σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85 ΕΟΚ.

Οι διατάξεις του ως άνω διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συνεπώς καταλαμβάνει και τις νοσηλεύτριες, υπαλλήλους νοσοκομείων. Για την εφαρμογή του δε ως έγκυος εργαζόμενη νοείται κάθε εργαζόμενη που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ως λεχώνα εργαζόμενη κάθε εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο μετά τον τοκετό και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών και γαλουχούσα εργαζόμενη κάθε εργαζόμενη γυναίκα που γαλουχεί, εφόσον έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό.

Κατά το πνεύμα και το σκοπό που διατρέχει το παρόν π.δ., ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων αναφορικά με κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων γυναικών, που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Στην εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων γυναικών, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογηθούν όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία των γυναικών αυτών στη συγκεκριμένη επιχείρηση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και να καθορισθούν τα ληπτέα μέτρα. Ακολούθως, ο εργοδότης εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος για ασφάλεια ή υγεία εργαζόμενης, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση της εν λόγω εργαζόμενης σ’ αυτόν τον κίνδυνο, με μόνιμη ή προσωρινή προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και με προσαρμογή του χρόνου εργασίας της. Περαιτέρω ορίζεται ότι αν η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη, ο εργοδότης λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίσει για την εν λόγω εργαζόμενη αλλαγή θέσης.

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της νυκτερινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. οι εργαζόμενες γυναίκες, που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση μέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους, ενώ στην περίπτωση που η μετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη απαλλάσσονται από την εργασία.

Σημειωτέον ότι οι παραπάνω προστατευτικές διατάξεις αφορούν μόνο τις εγκύους, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες εφόσον μάλιστα οι τελευταίες έχουν ενημερώσει σχετικά τον εργοδότη τους, και για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον τοκετό.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy