Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Ευβοίας - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

Μη σύννομη σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβούλιου

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4369/2016, για το ΓΝ Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης συνεστήθη Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος δυνάμει της υπ’ αριθ Α1β/ΓΠ 21345/9-6-2016 απόφασης του Υπουργού Υγείας, η οποία αρχικά τροποποιήθηκε δια της υπ αριθ. Α1β/ΓΠ 53245/3-8-2016 απόφασης και στη συνέχεια τροποποιήθηκε δια της υπ’αριθ. Α1β/ΓΠ 3078/3-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα και έχουν πλέον οριστεί ως τακτικά μέλη αυτού οι Υποδιευθυντές Παπαφιλιππάκης Κων/νος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και Αναγνώστου Ελένη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ενώ δεν ορίστηκε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝ Χαλκίδος Ευρυδίκη Δεληγιώργη.

Ο ορισμός αυτός των μελών του Υπηρεσιακού  Συμβουλίου έχει λάβει χώρα κατά παράβαση της νομοθεσίας διότι έχουν οριστεί ως τακτικά μέλη δύο υπάλληλοι που υπηρετούν ως Υποδιευθυντές, ενώ υπηρετούν υπάλληλοι που υπηρετούν ως Διευθυντές.       

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του Νόμου 4369/2016, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων».

Σύμφωνα, δε, με την αμέσως επόμενη παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4407/2016: «Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα ) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης απαιτεί, όπως τα τρία (3) οριζόμενα μέλη των μεταβατικών υπηρεσιακών συμβουλίων είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, που επιλέγονται μεταξύ όσων διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης των ως άνω καθηκόντων. Το εν λόγω κριτήριο εμφανίζεται ως απόλυτα αντικειμενικό και σαφές, μη δυνάμενο να τύχει  παρερμηνείας.

Συνέπεια της ανωτέρω παράνομης απόφασης είναι η πλημμελής εκπροσώπηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των τριών Νοσοκομείων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μόνο με αναπληρωματικά μέλη, η οποία  δυστυχώς δεν παρατηρείται για πρώτη φορά. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας εκπροσωπείται με τρια τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος και η Νοσηλευτική Διεύθυνση μόνο με δύο αναπληρωματικά μέλη, καίτοι διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων.

Ομοίως μη σύννομη ήταν και η προηγούμενη απόφαση ορισμού μελών του ΥΣ (Α1β/ΓΠ 21345/9-6-2016)  η οποία τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, διότι και σε εκείνη ορίζονταν ως τακτικά μέλη δύο υποδιευθυντές, κατ’ αποκλεισμό Διευθυντών και συνεπώς κατά παράβαση του Νόμου.

Ο αποκλεισμός της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Νοσοκομείων της Εύβοιας, αποτελεί δυστυχώς δυσάρεστη παράδοση και χρόνιο φαινόμενο.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις 7/08/2014 (Πρακτικό ΔΣ αρ. 14) έγινε ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, με εισήγηση του τότε Διοικητή κου Καρούζου δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/5892 (ΦΕΚ Β 1387 6.6.2013) απόφασης του Υπουργού Υγείας. Επιλέγησαν παρανόμως μέλη που δεν είχαν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊστάμενου Διεύθυνσης και πάλι κατ΄αποκλεισμό της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης με την παράνομη και παντελώς αβάσιμη (προφορική) αιτιολογία ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΓΝ Χαλκίδος «προΐστανται στη Νοσηλευτική Δ/νση υπάλληλοι ΠΕ», παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη του Νόμου 4272/ 11-07-2014, άρθρο 26 παραγρ. 2- νομοθετήματος ανώτερου από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου- στον οποίο προβλέπεται ρητά ότι οι  θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.

Ομοίως, μετά την αλλαγή Διοικητή και παρά τις καταγγελίες μας περί παράνομης σύνθεσης του ΥΣ,  δια του υπ΄ αριθμ. 3257/18-3-2016 εγγραφου του Γ.Ν.Χ. και πριν την τοποθέτηση του νέου Διοικητή, έγινε ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την ίδια σύνθεση μελών (μόνο από τη Διοικητική Δ/νση).

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμενοι για τον παράνομο αποκλεισμό των Νοσηλευτών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που αποτελεί όπως αναφέραμε χρόνιο φαινόμενο, σας καλούμε όπως προβείτε άμεσα στην ανάκληση, άλλως μεταρρύθμιση της υπ’ αριθ. Α1β/ΓΠ 3078/3-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα και στην αποκατάσταση της νομιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του Νόμου 4369/2016, με ορισμό Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως τακτικού μέλους του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Επισυνάπτουμε τα έγγραφα που επικαλούμαστε και είμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                    Η Γ. Γραμματέας

            Κιούσης Νικόλαος       Μαργαρίτη Χρυσούλα

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy