Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Μη υποχρεωτική η συμμετοχή των Νοσηλευτών στις διακομιδές ασθενών στο Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού”

Αξιότιμε κ. Τσιαντή,

Επανερχόμενοι για πολλοστή φορά επί του ζητήματος της υποχρεωτικής συμμετοχής των νοσηλευτών, ως συνοδευτικό προσωπικό, στις διακομιδές ασθενών επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων – νοσοκομείων του ΕΣΥ εκτελούν τα καθήκοντα που προσιδιάζουν στον κλάδο και την ειδικότητα όπου ανήκουν. Αυτή η γενική θεώρηση αποτυπώνεται, εξάλλου, ρητώς στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του».

Προκειμένου, λοιπόν, περί των νοσηλευτών, οδηγό για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών τους καθηκόντων αποτελεί η περιγραφή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Σε κανένα σημείο των ανωτέρω διατάξεων δεν αναφέρεται, ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας, όπου υπηρετεί έκαστος νοσηλευτής.

Υπ’ αυτήν την έννοια αναγκαστικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός του χώρου των νοσοκομείων όπου απασχολούνται. Με άλλα λόγια η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των νοσηλευτών συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο και τις κτιριακές υποδομές, όπου τυγχάνει εγκατεστημένος ο φορέας απασχόλησής τους (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ). Εξάλλου, μόνον στο χώρο αυτό υπάρχει, κατά τεκμήριο, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η εν γένει απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την από μέρους τους απόλυτα ασφαλή ανταπόκριση στις ανάγκες και το αντικείμενο της οργανικής θέσης που κατέχουν.

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον προνοσοκομειακό χώρο, όπου και δραστηριοποιούνται οι διασώστες, εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι οι νοσηλευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον εν στενή εννοία νοσοκομειακό χώρο.

Κατά συνέπεια, ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός του νοσοκομειακού χώρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις, ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί της κείμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι παράνομος και καταχρηστικός.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι αδιάφορη η ιδιότητα όποιου απευθύνει αντίστοιχη εντολή, δοθέντος ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως ανωτέρω εξετέθη, δεν μπορεί να αλλοιώνεται και να τροποποιείται από αναρμόδια προς τούτο όργανα της δημόσιας διοίκησης, που εκδίδουν εγκυκλίους ή εντολές. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy