Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Μοριοδότηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων

Ενόψει της επικείμενης επιλογής νοσηλευτών για την εκπόνηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων και προς αποφυγή των αυθαιρεσιών των Διοικήσεων που παρατηρούνται, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ενημερώνει τα μέλη της ότι είναι ακόμη σε ισχύ η υπ’ αριθ. Α4/203/Β` 106/1988 απόφαση του Υπουργού ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ/ΣΕΩΝ (όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα), στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης αυτής: «  Για την επιλογή προς απόκτηση μιας από τις αναφερόμενες στο Αρθρο 5 του Ν. 1579/85 ειδικότητες, απαιτούνται:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα μιας από τις αναφερόμενες Σχολές της παρ. 2 Κεφ.Α του προαναφερθέντος άρθρου ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.

β. Διετής τουλάχιστον ευδόκιμος υπηρεσία νοσηλευτού, στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.)”.

γ. Ο ενδιαφερόμενος να υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής για ειδικότητα στα πιο πάνω ιδρύματα και να ασχολείται με έργα νοσηλευτή η χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή.»

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης: « 1. Για την παρακολούθηση του προγράμματος για κάθε ειδικότητα της παρούσας απαιτούνται:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου σε τρία κατ`ανώτατο όριο ιδρύματα τουάρθρου 2 της παρούσας.

β. Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτικού, χορηγούμενο από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ή την Δειυθύνουσα η Προϊσταμένηή εν ελλείψει τούτων από τον Προϊστάμενο Ιατρικής Υπηρεσίας.

γ. Αντίγραφο τίτλου σπουδών κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα από το άρθρο1 της παρούσας.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στον φορέα απ` τον οποίο προέρχεται”.

στ. Πιστοποιητικό η υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.

ζ. Βεβαίωση του φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερόμενου για ειδικότητα.

Σε περίπτωση άρνησης η άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογημένη.

η. Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.

2. Αρμόδια για την επιλογή είναι η Δ/νση Υγιεινής της έδρας του νοσοκομείου στο οποίο ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε την αίτηση και τα δικ/κάτης προηγούμενης παραγράφου, στην οποία διαβιβάζεται ο σχηματισθείς φάκελλος του ενδιαφερόμενου με γνώμη του Δ.Σ. του νοσηλευτηρίου και της Νοσηλευτικής Επιτροπής όπου υπάρχει το νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί οενδιαφερόμενος.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος (αριθμός μορίων 1-10).

β. Τόπος υπηρεσίας, (αριθμός μορίων 1-3).

γ. Βαθμός επίδοσης του νοσηλευτή στα καθήκοντα του νοσηλευτή (αριθμός μορίων 1-10).

δ. Οικογενειακή του κατάσταση (αριθμός μορίων 1-3).

ε. Προϋπηρεσία σε ιδρύματα, εξειδικευμένα για τη συναφή ειδικότητα (αριθμός μορίων 1-5).

στ. Τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση σε θέματα της αντίστοιχης ειδικότητας (αριθμός μορίων 1-5).

3. Για την ειδικότητα προτιμάται αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.»

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy