Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί εργαζόμενος να μετακινηθεί σε άλλη θέση παρά τη θέλησή του;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ 1 του ν. 2683/99, μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της. Η μετακίνηση δηλαδή αποτελεί απλή εσωτερική μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης και προς τούτο ενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου της.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Διοίκηση έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια για την μετακίνηση των υπαλλήλων μέσα στην  ίδια αρχή ώστε να επιτύχει την κατά την κρίση της καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα. Πλην όμως η μετακίνηση είναι επιτρεπτή σε θέση ομοιόβαθμη ή των αυτών καθηκόντων με την κατεχόμενη από τον υπάλληλο και όχι σε θέση άλλου κλάδου ή άσχετη προς τα προσόντα, την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του μετακινούμενου υπαλλήλου.

Ωστόσο ενόψει των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της καλής χρήσεως της διακριτικής εξουσίας, οφείλει η Διοίκηση να λαμβάνει υπόψη κατά την ενέργεια παρόμοιων μετακινήσεων και τους τυχόν συντρέχοντες στο πρόσωπο ορισμένου υπαλλήλου εξαιρετικούς λόγους, που χωρίς να διαταράσσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, της επιβάλλουν μη μετακίνησή του από ορισμένη θέση ή τη μετακίνησή του σε ορισμένη θέση της ίδιας αρχής.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του ν. 2889/2001 «βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», επιχειρείται η παρέμβαση σε μια σειρά από τομείς και επίπεδα του υγειονομικού συστήματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αφενός ο δημόσιος χαρακτήρας του Ε.Σ.Υ. αφετέρου ο πολίτης να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά για τις υπηρεσίες υγείας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ως άνω νόμου λοιπόν, καθιερώνεται νέα διοικητική δομή που δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούν στα νοσοκομεία τα συστήματα της σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης. Ο Διοικητής έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες και στο Συμβούλιο Διοίκησης συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2889/2001 ορίζεται ότι ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του νοσοκομείου και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, ειδικότερα δε σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιστ) αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προσωπικού του νοσοκομείου ανάμεσα στα διάφορα τμήματα αυτού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω μόνος αρμόδιος να αποφασίζει και να διενεργεί τη μετακίνηση του υπαλλήλου είναι ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει σοβαρούς λόγους υγείας που επιβάλλουν τη μετακίνησή του σε άλλο χώρο εργασίας, και υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του Νοσοκομείου, η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι αναρμόδια να αρνείται.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy