Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί νοσηλευτής εργαζόμενος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, να συμμετέχει σε ιδιωτική εταιρεία (νοσηλευτική κλινική);

Απάντηση: Σύμφωνα με το ν.2683/99, άρθρο 32, απαγορευεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνον ή ενταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιαδήποτε εμπορικής εταιρίας. Ο περιορισμός όμως αυτός ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους ενώ δεν αφορά τους υπηρετούντες επί σχέση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους.

Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών ρυθμίζονται εκτενώς από τα π.δ. 247/01 και 517/01. Ειδικότερα, αίτηση για χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Οι μετοχές ανωνύμων εταιριών, που ζητούν άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής μπορεί να είναι ανώνυμες. Το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατό να λάβει και περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Δε χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση διατάξεων του ποινικού νόμου που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση που αφορά το νόμο για τα ναρκωτικά. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και εταιρίες, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για τους νομίμους εκπροσώπους ή διαχειριστές τους. Δε χορηγείται επίσης άδεια σε γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής κλινικής απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Στην έδρα κάθε Νομαρχίας συνιστάται Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών ενώ συνιστάται επίσης και δευτεροβάθμια Επιτροπή στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις απαιτήσεις για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων του Νομάρχη.

Περαιτέρω απαιτούνται οι κατάλληλες προς τούτο κτιριακές εγκαταστάσεις (κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές), ο σεβασμός των υγειονομικών διατάξεων, να τηρείται ο αριθμός των κλινών κλπ. Επίσης πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο ιατρική κάλυψη.

Τέλος, την Επιστημονική Διεύθυνση της ιδιωτικής κλινικής έχει ο Επιστημονικός Διευθυντής της, που ορίζεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και ο οποίος ειναι γιατρός έχων άδεια άσκησης του επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας και είναι εγγεγραμένος στον ιατρικό σύλλογο της περιφέρειας της κλινικής.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy