Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡ. 9 ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΥΑ 272/2019

Κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 272/2019 (ΦΕΚ Β’ 2763/03.07.2019) βεβαιώνουμε ότι από τις 28 Δεκεμβρίου 2022 έως και σήμερα παρουσιάζεται δυσλειτουργία στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεις ιδιωτών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παραλαβής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία εξακολουθήσει να παρουσιάζεται και σε επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και νέα ψηφιακή βεβαίωση.

Περαιτέρω, αναφορικώς με την παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 143 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), αυτή διακόπτεται και με την «υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής.». Στην περίπτωση δε αυτή δεν απαιτείται η περαιτέρω διαβίβαση της αίτησης στο Ν.Σ.Κ.

Τέλος, όσον αφορά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, η κατάθεση ή η διαβίβαση αιτήσεων προς το ΝΣΚ, δεν επιφέρει διακοπή παραγραφής, γιατί απευθύνεται σε αναρμόδια αρχή.

Η παρούσα εκδίδεται ψηφιακώς και είναι αναρτητέα στον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ. (http://www.nsk.gov.gr).

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy