Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Νοσηλευτικές Ειδικότητες: Αίτημα τροποποίησης Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υγείας,

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,

Με αφορμή τo Νόμο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», Μέρος Δ’ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», Άρθρο 59: «Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων – Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου ειδικότητας», παράγραφος 2, ορίζονται τα προσόντα του «Συντονιστή Εκπαίδευσης», τα οποία αναφέρουν: «…είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ..», καθώς και του «Αναπληρωτή Συντονιστή», τα οποία αναφέρουν: «…ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με το Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί….».

Επί του συγκεκριμένου άρθρου, σας αναφέρουμε ότι:

α. Ο ορισμός νοσηλευτή ΠΕ αποτελεί κατ΄ ουσίαν άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ, οι οποίοι κατά τη Νομοθεσία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, έχουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 1579/1985), την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (Π.Δ. 351/1989), προΐστανται στις Διευθύνσεις, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής (Ν. 4600/2019) και εκπροσωπούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ν.3252/2004).

β. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, δεν επαρκούν αριθμητικά οι νοσηλευτές ΠΕ με διδακτορικό αλλά ούτε και οι νοσηλευτές ΤΕ με διδακτορικό, ώστε να στελεχώσουν τις θέσεις των «Συντονιστών Εκπαίδευσης» και των «Αναπληρωτών Συντονιστών», με αποτέλεσμα την ανέφικτη εφαρμογή του Νόμου.

Για τους προαναφερόμενους λόγους, σας προτείνουμε, όπως τροποποιήσετε το Άρθρο 59, παράγραφος 2, ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, με διδακτορικό τίτλο σπουδών και ελλείψη αυτού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευομένους με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy