Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Οικογένειες Νοσηλευτών σε καθεστώς ομηρίας, λόγω της επιλεκτικής εφαρμογής της νομοθεσίας από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την πρωτοφανή απόρριψη αιτημάτων Νοσηλευτριών για την απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό τους, με την αιτιολογία ότι «βρίσκονται σε περίοδο δοκιμότητας».

Αξιότιμοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών μας, αναφορικά με την πρωτοφανή -μετά από πολλά έτη συμμόρφωσης με τη νομιμότητα- απόρριψη αιτημάτων Νοσηλευτριών για την απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό τους, με την αιτιολογία ότι «βρίσκονται σε περίοδο δοκιμότητας», κατ’ επίκληση παρωχημένης (προ 11 ετών) γνωμοδότησης του ΝΣΚ που εξεδόθη καθ’ ερμηνεία ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ νομοθετήματος (άρθρο 10 Ν. 3754/2009), που δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα δεκάδες νοσηλευτές να παραμένουν σε καθεστώς «ομηρίας» με σοβαρό κίνδυνο διάλυσης των οικογενειών τους, απευθύνουμε έκκληση στους αρμοδίους για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών Νοσηλευτών προ της διετίας από το διορισμό τους έχει εξαίρεση δια ΡΗΤΗΣ πρόβλεψης σε εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΊΑΣ που είναι σε πλήρη ισχύ από το 2016 και ουδέποτε ανακλήθηκε: την απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο σύζυγο ή λόγω συνυπηρέτησης σε παραμεθόριο.

Το προβαλλόμενο επιχείρημα στα σχετικά έγγραφα της 1ης ΥΠΕ (και του επικληθέντος σε αυτή υπ’ αριθ. Γ4Βγπ/59900/5-10-2021 εγγράφου του Τμήματος Β, εκδοθέντος επί ατομικής περίπτωσης), με τα οποία απορρίπτονται οι αιτήσεις απόσπασης των μελών μας ότι: «η απαγόρευση της απόσπασης των υπαλλήλων πριν παρέλθει διετία από το διορισμό τους ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις απομάκρυνσης τους από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης για οποιοδήποτε λόγο (συνυπηρέτηση, λόγοι υγείας) και με οποιονδήποτέ τρόπο(μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη κτλ), σαφώς και είναι όλως ΑΒΑΣΙΜΟ και εξόχως αυθαίρετο.

Η όψιμη και επιλεκτική απόρριψη αιτημάτων απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο μόνο από την 1η ΥΠΕ σε όλη την Ελλάδα δε, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Νόμο αλλά και τη ρητή πρόβλεψη εγκυκλίου του Υπουργείου, ενώ είναι εκτός λογικής η επίκληση γνωμοδότησης του ΝΣΚ που εξεθόδη επί καταργηθείσας διάταξης νόμου στην οποία βασιζόταν το τότε ερώτημα της Διοίκησης.

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009 έχουν καταργηθεί εν τοις πράγμασι από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Νόμου 4368/2016 ενώ ρητά έχουν διατηρηθεί σε ισχύ διατάξεις για την κατά παρέκκλιση και κατά προτεραιότητα απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι ενστόλων.

Στην υπ΄αριθ. Α2β/Γ.Π. 40032 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που εξεδόθη την 8/7/2016 και εφαρμόζεται έκτοτε σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, ρητώς αναφέρεται: « 5. … οι   αποσπάσεις   υπαλλήλων   για   συνυπηρέτηση,   βάσει   των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3946/01 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 287/1976- ήτοι με ένστολο ή σε παραμεθόριο περιοχή- δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 68 του 3528/07, και μπορούν να διενεργούνται και πριν την παρέλευση της διετίας από τον διορισμό, δεδομένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις είναι προστατευτικές για την οικογένεια, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος.»

Εν προκειμένω δεν είναι δυνατόν να μην αναρωτηθεί κάνεις, πώς Τμήμα του Υπουργείου Υγείας εκδίδει έγγραφα αντικείμενα σε Υπουργική Εγκύκλιο σε ισχύ η οποία εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας και πώς η 1η ΥΠΕ που έχει κάνει αποδεκτές δεκάδες αποσπάσεις δοκίμων νοσηλευτών λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο, απεφάνθη ότι είναι ειδικώς μη νόμιμες συγκεκριμένες αποσπάσεις Νοσηλευτριών λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο, διότι ειδικώς αυτές και όχι οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη αποσπασθεί, παρεμποδίζονται από το κώλυμα της δοκιμότητας!

Να υπενθυμίσουμε δε ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έκανε δεκτό ότι «με τις ανωτέρω διατάξεις (εννοείται αυτές του άρθρου 21 του Ν.2946/2001) εισάγεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ.Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται ειδικές και επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που απαγορεύουν την απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.».

Επειδή δια των ανωτέρω ενεργειών και παραλείψεων έχουμε σοβαρή παραβίαση της νομιμότητας, εις βάρος των οικογενειών Νοσηλευτών και ενστόλων (προς αντιστάθμισμα των συνεχών μεταθέσεων των οποίων θεσπίστηκε η ανωτέρω εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών κατά τη διετία).

Επειδή η επικληθείσα Γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν είναι δυνατόν να ισχύει όταν έχει καταργηθεί η διάταξη για την ερμηνεία της οποίας εξεδόθη.

Επειδή οι αποσπάσεις (και ο μετακινήσεις) λόγω συνυπηρέτησης με ένστολό πραγματοποιούνται επί σειρά ετών σε και από όλες τις ΔΥΠΕ της χώρας, μεταξύ των οποίων και σε και από την 1η ΥΠΕ η οποία αρνείται επιλεκτικά την συνυπογραφή ορισμένων μόνο αποσπάσεων.

Επειδή συντρέχει σοβαρή παραβίαση της αρχής της ισότητας και του δικαιώματος των μελών μας στην οικογένεια, έχουν δε ήδη επέλθει δυσμενέστατες συνέπειες για δεκάδες οικογένειες, ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Επειδή παραβιάζονται προδήλως τα δικαιώματα των μελών μας στην οικογένεια αλλά και την ίση μεταχείριση αδικαιολόγητα και αυθαίρετα.

Επειδή παραβιάζεται η ιεραρχία κανόνων δικαίου και εφαρμόζονται με πρωτοβουλία κάποιων υπαλλήλων καταργηθείσες διατάξεις νόμου.

Επειδή ενδεχομένως να συντρέχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση της Νομοθεσίας και την προσβολή των δικαιωμάτων των μελών μας και σας καλούμε, όπως επιτέλους προβείτε αρμοδίως έκαστος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εφαρμογή της νομιμότητας και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αποσπάσεων, με σκοπό την «απελευθέρωση» των οικογενειών που ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, με τα μέλη μας να οδηγούνται ακόμη και σε παραιτήσεις, και όπως παύσετε αυτή την ανεπίτρεπτη αδικία και άρετε την πρόδηλη αυτή ανισότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy