Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Οριστική η μη ύπαρξη προβαδίσματος μεταξύ ΠΕ και Τε Νοσηλευτών με τον νόμο 4600/2019

Αναφορικά με το ζήτημα της κατάληψης των θέσεων ευθύνης στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων όλης της χώρας, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019), «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Επί της ουσίας οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να επαναλάβουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης των οικείων θέσεων ευθύνης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019, καθίσταται σαφής η αναμφισβήτητη διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) από τους Βοηθούς Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τις ως άνω διατάξεις, διαβάζουμε τα ακόλουθα :

«Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της χώρας το θέμα της κατάληψης θέσης ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθόσον έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σε ικανό αριθμό Νοσοκομείων δεν υφίσταται η πρόβλεψη για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ΠΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ενώ, παράλληλα, σε οργανισμούς άλλων Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, τόσο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, όσο και από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων μπορεί να εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4272/2014, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νοσοκομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της διαζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι ώστε η διαζευκτική επιλογή να ισχύσει για το σύνολο των Νοσοκομείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς οργανισμούς Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης θέσης ευθύνης νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για την κάλυψη των Μαιευτικών/Γυναικολογικών Τμημάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται δυσλειτουργία και δυσχέρεια τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο επιτελούμενο έργο των τμημάτων αυτών. Άλλωστε, η προτεινόμενη ρύθμιση ταυτίζεται με το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 103 του ν. 2071/1992 (Α΄123), όπου ορίζεται ότι «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,……..». Στο ίδιο δε, άρθρο ρυθμίζεται και το θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy