Ανακοινώσεις Παρεμβάσεις

Παράνομες οι Μετακινήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού από το Γ.Ν.Δ.Α. “Η Αγία Βαρβάρα” στο Π.Γ.Ν. “Αττικό”

Προσφάτως παρατηρήθηκε η έκδοση πλήθους αποφάσεων του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου περί της μετακίνησης νοσηλευτικού προσωπικού από Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΑΑΔ 5379/4575, ΔΑΑΔ 5380/4576, ΔΑΑΔ 5381/4577 και ΔΑΑΔ 5382/4578/22-02-2011 αποφάσεις περί της μετακίνησης των υπαλλήλων της Ν.Υ. Ελευθερίας Χάλαρη, Ειρήνης Τηγάνη, Βασιλικής Κωστοπούλου και Χαράς Συκιώτη αντίστοιχα. Επί των ως άνω πράξεων μετακίνησης επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της».

Όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω διατάξεως, η μετακίνηση ενεργείται και επιτρέπεται μόνον από μια οργανική θέση μιας αρχής σε άλλη οργανική θέση της ίδιας αρχής (Συμβούλιο της Επικρατείας 160/1986). Έχει, μάλιστα, κριθεί, ότι η μετακίνηση σε θέση άλλης αρχής συνιστά απόσπαση (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2375/1987).

1Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§1 του Νόμου 3329/2005, «τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.ΥΠ. με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37 Α’) μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.».

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται προφανές, ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου 3329/2005, αποτελούν πλέον αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ήτοι αυτοτελείς διοικητικές αρχές με διακριτή οργανωτική δομή και υπηρεσίες.

Υπ’αυτό το πρίσμα δεν είναι εφικτή ή άλλως νομικά ανεκτή η μετακίνηση υπαλλήλων από οργανικές θέσεις ενός νοσοκομείου – ΝΠΔΔ σε οργανικές θέσεις άλλου νοσοκομείου – ΝΠΔΔ, δοθέντος ότι δεν πρόκειται περί της ίδιας αρχής, όπως απαιτεί ο νομοθέτης δια της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 66§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, αλλά περί διαφορετικών αρχών – ΝΠΔΔ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 66, «για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ειδικώς για την μετακίνηση προσωπικού σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, γεννάται υποχρέωση μετακίνησης των υπαλλήλων που έχουν ήδη εκφράσει σχετική επιθυμία δια της υποβολής αιτήσεως, άλλως λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανωτέρω μνημονεύονται.

Λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας το προεκτεθέν νομοθετικό πλαίσιο, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανέστειλε την εκτέλεση πράξεων μετακίνησης υπαλλήλων, που εξεδόθησαν χωρίς την προηγούμενη υποχρεωτική κατά νόμο συνεκτίμηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΔΕφΑθ 146/2009, 164/2009 επί αιτήσεων αναστολής).

Ομοίως το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ακύρωσε πράξη μετακίνησης υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλου δήμου λόγω μη λήψεως υπόψη των κριτηρίων του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ΔΕφΘεσ 918/2009).

Ομοίως εκρίθη δυνάμει της υπ’αριθμ. 1654/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι η πράξη μετακίνησης που απλώς μνημονεύει και επικαλείται υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς να συνεκτιμά τα νόμιμα κριτήρια του άρθρου 66§3 είναι παράνομη και ακυρωτέα λόγω πλημμελούς αιτιολογίας.

Με παρεμφερές σκεπτικό το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης πράξεων μετακίνησης υπαλλήλων δυνάμει των υπ’αριθμ. 10, 11 και 18/2008 αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του.

Εν προκειμένω λοιπόν, δοθέντος ότι το ΓΝ Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» εδρεύει στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΠΓΝ «Αττικόν» εδρεύει στον δήμο Χαϊδαρίου, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι είναι εφικτή η μεταξύ των μετακίνηση υπαλλήλων, προκειμένου αυτή να είναι νόμιμη, στη σχετική πράξη θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία περί της λήψεως υπόψη των κριτηρίων του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, χωρίς να είναι αρκετή η παράθεση και η επίκληση υπηρεσιακών αναγκών.

Δεδομένου, δε, ότι όλες οι πράξεις του διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. περί της μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των ανωτέρω δύο νοσοκομείων δεν αναφέρονται στα κριτήρια του άρθρου 66, παρά επικαλούνται την «κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών», προκύπτει ότι αυτές είναι παράνομες και ακυρωτέες λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, όπως έχει ήδη δεχθεί η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων επί περισσοτέρων υποθέσεων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι επικαλούμενες διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 3599/2007 δεν δύναται να θεωρηθεί ερμηνευτικώς, ότι υποσκελίζουν τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που τίθενται δια του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και οι οποίες βαίνουν προς την προστασία και την κατοχύρωση αγώγιμου δικαιώματος υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα», επί σειρά ετών, συντελεί αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας της περιοχής της Δυτικής Αττικής και κάθε απόπειρα περιστολής της λειτουργίας του θα βρει την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντίθετη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας         Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

 

 

 

 

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy