Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκη - ΕΣΥ

Παράνομη ανάθεση καθηκόντων από το διοικητή του Γ.Ν. Άγιος Παύλος

Download PDF

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του Νόμου 3839/2010, «τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι κατά την διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων ο νομοθέτης δίδει προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών, σαφέστατα στο Νοσηλευτή με το μεγαλύτερο βαθμό, ή επί ομοιόβαθμων Νοσηλευτών, σε αυτόν που βρίσκεται περισσότερο χρόνο στο βαθμό αυτόν.

Εν προκειμένω, η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου, η οποία εκδηλώθηκε με  σχετική διοικητική πράξη, στη Νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Τραΐτση, υποσκελίζοντας περί τις 20 Νοσηλεύτριες με μεγαλύτερη προϋπηρεσία, είναι προδήλως παράνομη και χρήζει άμεσης ανάκλησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης και η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ οφείλουν να  μετέλθουν κάθε νομίμου μέσου προς αποκατάσταση της νομιμότητας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Παλιτζήκας                                            Γεώργιος    Μπαλιόζογλου

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy