Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Παράνομη η ανάθεση του καθήκοντος της φλεβοκέντησης σε Νοσηλευτές»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 17/26-6-2016 εγγράφου του πρωτοβάθμιου σωματείου μας ΣΥΝΟ-ΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. Αττικής αναφορικά με την πραγματοποίηση της πράξης της φλεβοκέντησης από Νοσηλευτές και με αφορμή την υπ΄αριθ. 2278”ς/23-6-2016 απόφαση του ΔΣ (αλλά και της 10ης/6/2016 απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου), ως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτών με καταστατικό σκοπό μεταξύ άλλων την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων των  Νοσηλευτών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των Νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Το εν λόγω ΠΔ, καίτοι 30 σχεδόν ετών, μετά την πρόσφατη ανάκληση (εντός δύο μόλις ημερών) της υπουργικής απόφασης στην οποία περιλήφθηκε το σύγχρονο καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών, ισχύει ως σήμερα ως το μόνο καθηκοντολόγιο αυτών.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του, οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών και διατήρησης ισοζυγίων του.

Η απαρίθμηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ανωτέρω ΠΔ είναι ειδική και περιοριστική και όχι ενδεικτική και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή.

 Μεταξύ των ρητώς περιγραφομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθηκόντων των Νοσηλευτών του άρθρου 1 δεν συγκαταλέγεται η φλεβοκέντηση, η οποία αποτελεί ιατρική πράξη. Ο Νόμος δεν παρουσιάζει καμία ασάφεια, κάτι που η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η ανώτερη υπάλληλος της ιεραρχίας της, θα έπρεπε να γνωρίζει.

2. Η φλεβοκέντηση θεσμοθετήθηκε ως νοσηλευτική πράξη για μόλις δύο μέρες κατά την ανωτέρω υπουργική απόφαση, αλλά με παρέμβαση του Π.Ι.Σ, της ΟΕΝΓΕ και του ΙΣΑ, οι Νοσηλευτές κρίθηκαν «ακατάλληλοι» για την εκτέλεση των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή πράξεων- επομένως και για την πραγματοποίηση φλεβοκέντησης- και το νομοθέτημα ανακλήθηκε και δεν ισχύει.

3. Μέχρι επομένως, τη νομοθετική θέσπιση του νέου καθηκοντολογίου των Νοσηλευτών το οποίο έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, νόμιμη είναι αποκλειστικά και μόνο η εκτέλεση των καθηκόντων που αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις του πδ 351/1989.

4.  Είναι τέλος γεγονός  ότι η δράση της δημόσιας διοίκησης και των λειτουργών της, στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας, διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους θεμελιώδεις κανόνες του Συντάγματος, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τις διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Τούτο σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται από τα πιο πάνω νομοθετήματα και να προβαίνουν μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιτρέπονται από αυτά.

 5.  Η συχνότητα της εφαρμογής μιας πράξης δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για το ποιος είναι αρμόδιος να την εκτελέσει, ώστε να υποβαθμίζεται η σημασία του ζητήματος λόγω της σπανιότερης ανάγκης τέλεσης της πράξης στο Δρομοκαϊτειο, σε σχέση με τα γενικά Νοσοκομεία και να θεωρείται ότι «δεν έγινε και τίποτε» να κάνουν ενίοτε και όποτε παραστεί ανάγκη φλεβοκεντήσεις οι Νοσηλευτές.

6. Η «ασάφεια»  για την οποία γίνεται λόγος στην απόφαση σας, δεν έγκειται στο Νόμο αλλά στην ίδια απόφαση, καθώς σε αυτή δεν διευκρινίζεται ποιος θα κρίνει κατά περίπτωση αν ο εκάστοτε Νοσηλευτής «διαθέτει την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων και την ικανότητα» για την πραγματοποίηση της φλεβοκέντησης.

6. Είναι τέλος αν μη τι άλλο αντιφατικό αυτό καθεαυτό το τιθέμενο ζήτημα, λόγω της απόφασής σας να τελείται η πράξη από Νοσηλευτές «παρουσία ιατρού». Διερωτάται με άλλα λόγια κανείς ποιο το νόημα της όλης αντιπαράθεσης, αφού σε κάθε περίπτωση ο ιατρός που παρίσταται, δύναται να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ιατρικές πράξεις. 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σας καλούμε όπως, έκαστος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σε συμμόρφωση με την αρχή της νομιμότητος, προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης του ΔΣ. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                                                                   Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy