Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Παράνομη μη καταβολή πρόσθετων αμοιβών Ειδικευόμενων Νοσηλευτών που απασχολήθηκαν στα εμβολιαστικά κέντρα της 4ης Υ.Πε.»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, σχετικά με την άρνηση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, από τη Διοίκηση της 4ης Υ.Πε., απέστειλε σχετική καταγγελία, ώστε να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία, απέναντι στους Ειδικευόμενους Νοσηλευτές. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Με αφορμή την άρνηση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, ως Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Νόμου 4798/2021: «To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α` 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  1. «Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, καθώς και τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες από τις 07:00 έως τις 24:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  2. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠε ή του αρμοδίου εποπτεύοντος οργάνου του εμβολιαστικού κέντρου καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων, με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ` όλη την εβδομάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών.
  3. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων της παρ. 1, τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, πραγματοποιείται σε δύο βάρδιες ως εξής: α) πρωινή βάρδια: 07:00 – 14:30, β) απογευματινή βάρδια: 14:30 – 22:00.
  4. Η απασχόληση του λοιπού προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων της παρ. 1 τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 22:00 έως 24:00 αποζημιώνεται, σύμφωνα με την περ. β` της υποπαρ. 3 της παρ. Α` του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α` 176). Η απασχόληση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου τα Σάββατα αποζημιώνεται σύμφωνα με την περ. γ` της υποπαρ. 3 της παρ. Α` του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Οι ώρες απασχόλησης του λοιπού προσωπικού στα εμβολιαστικά κέντρα πραγματοποιούνται καθ` υπέρβαση του ανώτατου ορίου ωρών της υποπαρ. 2 της παρ. Α` του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
  5. Στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα της παρ. 1, χορηγείται επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο για εκάστη ημέρα απασχόλησής του κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του τουλάχιστον έξι (6) ώρες ημερησίως κατά τις ανωτέρω ημέρες. Το ανωτέρω ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α` 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
  6. Οι αποζημιώσεις του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας καταβάλλονται μέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.
  7. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και για το προσωπικό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας που έχει μετακινηθεί και απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πρόσθετες αμοιβές, καθώς και η παροχή της παρ. 6 καταβάλλονται από τους φορείς προέλευσής τους.
  8. Το παρόν ισχύει από την έναρξη λειτουργίας κάθε εμβολιαστικού κέντρου.»

Κατά το άρθρο 41 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του υπαλλήλου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας….»

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι ο υπάλληλος έχει δικαίωμα καταβολής μισθού και τυχόν πρόσθετων αμοιβών  για την εργασία που παρείχε και η αξίωσή του ξεκινά από το χρόνο παροχής της εργασίας αυτής, ειδικά δε για την απασχόληση υπαλλήλων στα εμβολιαστικά κέντρα ο νόμος ορίζει ρητά ότι η υποχρέωση πρόσθετων αμοιβών άρχεται από την έναρξη λειτουργίας εκάστου εμβολιαστικού κέντρου.

Κατά συνέπεια, αναφορικά με τους Ειδικευόμενους Νοσηλευτές Κοινοτικής Νοσηλευτικής της 4ης Υ.Πε., είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τους οφείλονται πρόσθετες αμοιβές για την απασχόλησή τους στα εμβολιαστικά κέντρα ημέρα Σάββατο, κατά το συνημμένο στην παρούσα πίνακα.

Κατά την διάρκεια της κλινικής τους άσκησης στα Κ.Υ., στο πλαίσιο της εκπόνησης της ειδικότητας Κοινοτικής Νοσηλευτικής, επήλθε τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος τους και παρέμειναν σε αυτά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από 3 μήνες και πάνω έκαστος) για την υποστήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας μας. Εντάχθηκαν δε  πλήρως στο πρόγραμμα των εμβολιαστικών κέντρων δουλεύοντας και τα Σάββατα, υπηρετώντας με ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος, στηρίζοντας το σύστημα υγείας σε μια πολύ κρίσιμη για την ανθρωπότητα περίοδο, στη μάχη με την παγκόσμια πανδημία.

Παρά το γεγονός αυτό- της παροχής εργασίας ημέρα που θεμελιώνει δικαίωμα απευθείας εκ του Νόμου για την παροχή πρόσθετων αμοιβών- όμως, δεν τους έχουν καταβληθεί με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες περί δήθεν «μη εγκρισης» και μη «υπογραφής» από τη Διοίκηση της πληρωμής των πρόσθετων αμοιβών, που δεν απαιτούνται κατά το Νόμο αλλά αποτελούν εκ των υστέρων εμπαιγμό των εργαζομένων.

Επειδή η υποχρέωση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών εργασίας το Σάββατο στα εμβολιαστικά κέντρα, απορρέει απευθείας από το Νόμο και δεν υπόκειται σε πρόσθετες διατυπώσεις.

Επειδή δεν είναι νόμιμη η αδικαιολόγητη επιβάρυνση του Δημοσίου με άσκοπα δικαστικά έξοδα, καθώς η δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω αμοιβών είναι μονόδρομος, λόγω του απολύτως νόμιμου και δίκαιου αιτήματος των μελών μας για καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση καταβολή των πρόσθετων αμοιβών απασχόλησης σε εμβολιαστικά κέντρα το Σάββατο έκαστου Νοσηλευτή.

Επειδή είναι υποχρέωση της Διοίκησης η συμμόρφωση με τη νομιμότητα και αυθαίρετες και αβάσιμες νομικά ενέργειες και παραλείψεις δεν αρμόζουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καταδεικνύουν δε αγνωμοσύνη για την προσφορά των Νοσηλευτών.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Αιτούμαστε όπως άμεσα προβείτε στην καταβολή της πρόσθετης αμοιβής των 20 ευρώ ανά ημέρα Σάββατο για όλες τις ημέρες απασχόλησης των μελών μας, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy