Παρεμβάσεις

Παρέμβαση της ΠΑΣΥΝΟ για την καταβολή των υπερωριών στο Π.Ν. Λάρισας

Download PDF

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, συσταθείσα και λειτουργούσα με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982 περί εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού κινήματος. Μεταξύ των σκοπών της συγκαταλέγεται και η μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών και λοιπών συμφερόντων των μελών των Σωματείων που την συγκροτούν.

Περαιτέρω, εκ των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003, όπως σήμερα ισχύει, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή υπερωριακής εργασίας, ήτοι εργασίας παρεχομένης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης, ενώ καθιερώνεται η καταβολή αμοιβής για την παραπάνω εργασία, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου.

Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003 αποτελούν, επί της ουσίας, την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 29§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατηρήσεων σας επισημαίνουμε, ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αμοιβή της υπερωριακής εργασίας που παρασχέθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2009 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2010.

Αφορμή, δε, για την σύνταξη της παρούσης εξωδίκου δηλώσεως είναι η μη εισέτι καταβολή στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες που απασχολούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2009, καθώς και κατά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010.

Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω χρηματικών ποσών για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους καθιστά το νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου, ως εργοδότη, υπερήμερο έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ γεννά αξίωση του τελευταίου για την νόμιμη διεκδίκηση των ανωτέρω χρηματικών ποσών.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι προκειμένου να εξασφαλισθούν οι οφειλόμενες αποδοχές υπερημερίας, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε επίσχεση εργασίας. Ως γνωστόν, η επίσχεση εργασίας αποτελεί μια εκ των προβλεπομένων οδών για την εξασφάλιση ληξιπρόθεσμων αξιώσεων έναντι εργοδοτών από μισθούς, αποδοχές και άλλες παροχές οφειλόμενες σε παρασχεθείσα εργασία, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.

Επειδή το ΠΓΝ Λάρισας, ως εργοδότης, έχει ήδη καταστεί υπερήμερο έναντι των απασχολουμένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών εν σχέσει με την καταβολή των χρηματικών ποσών, που αντιστοιχούν στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2009, καθώς και κατά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010.

Επειδή, προκειμένου να καταβληθούν τα ανωτέρω χρηματικά ποσά στους δικαιούχους αυτών θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της σχετικής δαπάνης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επίτροπος)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας

-Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την μη εισέτι καταβολή στο νοσηλευτικό προσωπικό των ανωτέρω χρηματικών ποσών για την παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα

– Αιτούμεθα όπως προβείτε άμεσα σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή των οφειλομένων υπερωριακών αμοιβών στους δικαιούχους αυτών

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσημο 1,15 ευρώ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy