Παρεμβάσεις

Παρέμβαση της ΠΑΣΥΝΟ στο Γ.Ν.Δ.Α “Αγία Βαρβάρα” σχετικά με τις Κρίσεις Διευθυντών.

Ενόψει της πρόσφατης καταγγελίας εργαζομένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», αναφορικά με την διαδικασία των κρίσεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010, «για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση – προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει αρχικώς να τονιστεί, ότι για την περίπτωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να είναι έως είκοσι εργάσιμων ημερών, δοθέντος ότι υπάρχουν περιφερειακές μονάδες. Ο υπολογισμός, δε, της προθεσμίας άρχεται από την αμέσως επόμενη ημέρα έκδοσης της επίμαχης υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΑΑΔ30179/26330/ 13-12-2010 Απόφασης – Προκήρυξης, ήτοι από τις 14-12-2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις προμνησθείσες μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 3839/2010, ο νομοθέτης καθιερώνει ειδικούς κανόνες δημοσιότητας της σχετικής προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα αξιώνει αφενός την τοιχοκόλληση με απόδειξη της προκήρυξης σε κάθε υπηρεσία, αφετέρου καθιστά υποχρεωτική την κοινοποίησή της σε κάθε υπάλληλο που θεμελιώνει δικαίωμα κατάληψης κάποιας εκ των προκηρυχθεισών θέσεων.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αποτυπώνονται και στην υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ρητώς γίνεται λόγος περί της τοιχοκόλλησης με απόδειξη, ήτοι με παρουσία μάρτυρα, της απόφασης – προκήρυξης, καθώς και περί της υποχρέωσης των αρμοδίων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού να την κοινοποιήσουν σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Η μη έγκαιρη τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΑΑΔ30179/26330/ 13-12-2010 Απόφασης – Προκήρυξης της 2ης Υ.ΠΕ. στους υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, συνιστά παραβίαση των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010, ενώ θίγει ανεπανόρθωτα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευομένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι αν η επίμαχη απόφαση – προκήρυξη δεν κοινοποιήθηκε ατομικώς σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, τότε υφέρπει παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που συνιστά λόγο ακυρώσεως κάθε μεταγενέστερης διοικητικής πράξης, ερειδομένης επί της αρχικής απόφασης – προκήρυξης.

Σε κάθε, δε, περίπτωση η ενδεχόμενη πλημμελής εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010, που σημειωτέον έχουν ερμηνευθεί και εξειδικευθεί από την προαναφερθείσα υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, γεννά αναμφίβολα σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες παντός εμπλεκομένου υπαλλήλου, όπως π.χ. μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος (άρθρο 107§1 περ. στ΄ του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στα πλαίσια της 2Ης ΥΠΕ και του Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» αποτελεί μονόδρομο προς την κατεύθυνση της απόδοσης των σοβαρότατων τούτων ευθυνών σε κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα. Άλλως η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θα ακολουθήσει άμεσα το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                             Νικόλαος Ορφανός

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy