Ανακοινώσεις

«Παροιμιώδης η γκάφα της ΠΟΕΔΗΝ»

Με αφορμή το υπ’ αριθ. πρωτ. 1388/22-3-2013 έγγραφο της ΠΟΕΔΗΝ, το οποίο αναρμοδίως και αναιτίως υπεβλήθη προς τον ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εμείς, τα μέλη του συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ του Διεθνούς τηλεματικού Πανεπιστημίου της Ιταλίας Università Telematica Internazionale UNINETTUNO στην Ελλάδα», διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άσκοπη και επιβλαβή για τα συμφέροντά μας δημιουργία ψευδών εντυπώσεων που επιχειρείται και σας καταστούμε σαφή τα ακόλουθα:

Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» -(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Αναφορικά με την παροχή πληροφοριών αυτή, ο Νόμος 3328/2005 στο άρθρο 14 καθορίζει την διαδικασία, αλλά και τις προϋποθέσεις και προβλέπει:

  1. « Ο Οργανισμός είναι η αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα Οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  2. Ο Οργανισμός επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, όπως επίσης και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων. Στόχος του είναι κυρίως η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που προτίθενται ή που ήδη πραγματοποιούν σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις, για την αναγνώριση και το επίπεδο του τίτλου που θα τους απονεμηθεί.»

Είναι σαφές και προκύπτει ευχερώς από την ίδια τη διατύπωση του Νόμου ότι η παροχή πληροφοριών δεν γίνεται προς κάθε πολίτη, αλλά μόνον στους ενδιαφερόμενους για την πραγματοποίηση σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν προφανές έννομο συμφέρον για πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με την ισχύ στην Ελλάδα των απονεμόμενων τίτλων.  Αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης πληροφοριών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση απονομή δικαιώματος ελέγχου νομιμότητας ή σκοπιμότητας των αποφάσεων του Οργανισμού. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και όχι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων παρόμοιων φορέων.

Ειδικότερα επί των υποβληθέντων προς τον ΔΟΑΤΑΠ ερωτημάτων, τα οποία από την εσφαλμένη διατύπωσή τους και την προχειρότητα που τα διακρίνει καταδεικνύουν την κακοβουλία των συνταξάντων το έγγραφο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι:

  1. Δεν νοείται ομοταγής τίτλος αλλά μόνον ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αναγνωριζόμενοι από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλοι είναι ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι- αναλόγως εκπαιδευτικής βαθμίδας.
  2. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση έννομο συμφέρον και νόμιμη αρμοδιότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να ελέγξει τους λόγους έκδοσης της οικείας απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ το έτος 2013.  Επαναλαμβάνουμε ότι σχετικό έννομο συμφέρον έχουν μόνο οι αιτούντες την αναγνώριση, η δε εποπτεία ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Παιδείας.
  3. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων του ΔΟΑΤΑΠ και τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική αναγνώριση των τίτλων ρυθμίζονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και την κείμενη Νομοθεσία.
  4. Η αποστολή των πρακτικών της Ολομέλειας του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ και των σχετικών εισηγήσεων – αποφάσεων δεν είναι νόμιμη κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για τη λήψη γνώσης εγγράφων- η οποία λαμβάνει χώρα με επιτόπια μελέτη ή χορήγηση αντιγράφων- απαιτείται εύλογο ενδιαφέρον– ήτοι το πρόσωπο που αιτείται να λάβει γνώση των εγγράφων να εμπίπτει στην έννοια «ενδιαφερόμενος».  Για να στοιχειοθετείται εύλογο ενδιαφέρον θα πρέπει να γίνεται επίκληση ή ύπαρξη, κατά τρόπο αντικειμενικό, μιας συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσεως που συνδέει τον αιτούντα με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, των οποίων ζητεί να λάβει γνώση. Εύλογο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων της Διοικήσεως και της τήρησης των Νόμων από μέρους της. (Γνωμοδότηση ΝΣΚ  256/2011, ΣτΕ 1214/2000, ΝΣΚ 548/2008, 390/2007, 354/2006, 93/2005, 610/2004, 16/2003). Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να ικανοποιήσει αόριστα αιτήματα στα οποία δεν αναφέρεται η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσης του αιτούντος, που να τον συνδέει με το περιεχόμενο αυτού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344/2011)

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΟΕΔΗΝ δεν εμπίπτει στην  κατά Νόμον έννοια «ενδιαφερόμενος» και δεν έχει εύλογο ενδιαφέρον για τη χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων.

Δυνάμει όλων των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε για τα ισχύοντα στην κείμενη Νομοθεσία, επισημαίνουμε για μια εισέτι φορά το αβάσιμο και παράνομο των αιτημάτων της ΠΟΕΔΗΝ και  καλούμε τους αρμοδίους φορείς να μην λάβουν υπόψη το περιεχόμενό του και να μας συνδράμουν με κάθε μέσον στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας που θίγονται αναρμοδίως και αναιτίως!

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy