Πρωτοβάθμια Σωματεία Τελευταίες Εξελίξεις

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.: «Ο Ιατροκεντρικός Ν. 4931/2022 και η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας για τις Προτάσεις του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. στο απόγειο της αγανάκτησης των Νοσηλευτών»

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατάφορη αδικία του Ιατροκεντρικού Ν. 4931/2022, οι διατάξεις του οποίου υποβαθμίζουν τους Νοσηλευτές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Επανερχόμαστε εκ νέου, για να σας καταγγείλουμε για την παγερή αδιαφορία, απέναντι στις προτάσεις της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σχετικά με την κατάφορη αδικία του Ιατροκεντρικού Ν. 4931/2022, οι διατάξεις του οποίου υποβαθμίζουν τους Νοσηλευτές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι μέσα από το έργο τους έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι στηρίζουν το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πολιτών. Η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση των Νοσηλευτών από την αδιάφορη πολιτική σας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα με τον Ν.4931/2022 του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», σας επισημαίνουμε εκ νέου τα ακόλουθα:

Επί του άρθρου 35: Σύμφωνα με το άρθρο 35, η τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), περί των ορισμών που ισχύουν για την εφαρμογή του νόμου αυτού, στον ορισμό της «ομάδας υγείας» αναφορικά με τη βασική στελέχωση,  έχουν παρακαμφθεί οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, των οποίων η ειδίκευση προκύπτει βάσει του Ν.4690/2020, άρθρο 58, παρ. 1,5, και οι οποίοι έχουν ως πεδίο εξειδίκευσης την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σύνολο των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ως εκ τούτου, ο ορισμός της Ομάδας Υγείας πρέπει να αντικατασταθεί με τον εξής: «Η ομάδα που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτές και νοσηλευτές ειδικοτήτων νοσηλευτικής παθολογίας, νοσηλευτικής παίδων, δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή ειδικευμένο νοσηλευτή δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής και έναν διοικητικό υπάλληλο».

Επί του άρθρου 42: Σύμφωνα με το άρθρο 42, το οποίο αφορά την τροποποίηση παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4486/2017, ως προς τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, διαμορφώνεται ως εξής:

«5,β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας υγείας και επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, ραδιολόγους-ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, οπτικούς-οπτομέτρες, χειριστές ιατρικών συσκευών,…».

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επιχειρείται μια σύγχυση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, καθώς δεν αναφέρονται με τους διακριτούς επαγγελματικούς τίτλους τους, αλλά ως «επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας», ορολογία, η οποία ελλοχεύει ασάφεια ρόλων μη διακριτές επαγγελματικές αρμοδιότητες, μεταξύ των εμπλεκόμενων, συμπεριλαμβανόμενων και των νοσηλευτών.

Ως εκ τούτου καθώς οι νοσηλευτές δύναται να παρέχουν γενική νοσηλευτική φροντίδα, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων, βάσει του Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1, 2 και των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ, έχοντας ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται ως μεμονωμένοι επαγγελματίες υγείας, σε ξεχωριστή παράγραφο, υπό την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό, κι όχι με την προαναφερόμενη ορολογία, η οποία προκαλεί σύγχυση μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού. Επιπλέον, καθώς βάσει του Ν. 4690/2020, παρ. 58 έχουν θεσμοθετηθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι νοσηλευτικές ειδικότητες, είναι επιβεβλημένη η ένταξη και των ειδικευμένων νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής,  σε ξεχωριστή κατηγορία με την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό.

Επί του άρθρου 43: Σύμφωνα με το άρθρο 43, το οποίο αφορά την τροποποίηση του άρθρο 3 του ν.  4238/2014 (Α΄ 38) με την προσθήκη των παρ.11 και 12, και αφορά την εσωτερική διάρθρωση των Κέντρων Υγείας ως εξής: «11. Το Κέντρο Υγείας ως ενιαία αποκεντρωμένη οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. διαρθρώνεται, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών περιοχών Α΄ κατηγορίας, ως εξής: α. (…) β. Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, το οποίο στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και προσωπικό παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Νοσηλευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας, Μαιευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, Διαιτολόγων, Ψυχολόγων, Λογοθεραπείας, ή, στην περίπτωση έλλειψης, κατηγορίας ΤΕ των ως άνω κλάδων. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α΄26), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), ορίζεται ως Προϊστάμενος Τμήματος υπάλληλος εκ των ως άνω κατηγοριών. Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι επιχειρείται η καθιέρωση της δυνατότητας κατάληψης της θέσεως ευθύνης του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας όχι μόνον από Νοσηλευτές, αλλά και από υπαλλήλους άλλων κλάδων. Εν προκειμένω, ενόψει της ειδικότητας του Τμήματος και της σαφούς πρόταξης του χαρακτήρα του ως Νοσηλευτικού, βασίμως υποστηρίζεται, ότι η οικεία θέση προϊσταμένου θα πρέπει να καταλαμβάνεται μόνον από Νοσηλευτή της ενιαίας, πλέον, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ειδικότητα του Τμήματος, ενώ, κατ’ αναλογία, παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992.

Πέραν τούτου, επιχειρείται η καθιέρωση προβαδίσματος, εν σχέσει με την κατάληψη της οικείας θέσης ευθύνης, υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας ΤΕ.

Επί του σημείου τούτου υπενθυμίζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόμου 4272/2014, σύμφωνα με τις οποίες «Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

Ακόμη υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019), «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Ουσιαστικά, οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να επαναλάβουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης των οικείων θέσεων ευθύνης.

 Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019, καθίσταται σαφής η αναμφισβήτητη διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) από τους Βοηθούς Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τις ως άνω διατάξεις, διαβάζουμε τα ακόλουθα: «Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της χώρας το θέμα της κατάληψης θέσης ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθόσον έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σε ικανό αριθμό Νοσοκομείων δεν υφίσταται η πρόβλεψη για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ΠΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ενώ, παράλληλα, σε οργανισμούς άλλων Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, τόσο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, όσο και από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων μπορεί να εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4272/2014, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νοσοκομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της διαζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση 10 έρχεται να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι ώστε η διαζευκτική επιλογή να ισχύσει για το σύνολο των Νοσοκομείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς οργανισμούς Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης θέσης ευθύνης νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για την κάλυψη των Μαιευτικών/Γυναικολογικών Τμημάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται δυσλειτουργία και δυσχέρεια τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο επιτελούμενο έργο των τμημάτων αυτών. Άλλωστε, η προτεινόμενη ρύθμιση ταυτίζεται με το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 103 του ν. 2071/1992 (Α΄123), όπου ορίζεται ότι «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,……..». Στο ίδιο δε, άρθρο ρυθμίζεται και το θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

Ως εξ όλων των προαναφερομένων, για την κατάληψη της θέσεως ευθύνης του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας, προκύπτει ότι η επιχειρούμενη καθιέρωση του προβαδίσματος υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ τυγχάνει τουλάχιστον αναχρονιστική και θα πρέπει να καθιερωθεί η δυνατότητα διαζευκτικής επιλογής μεταξύ Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, άνευ μεταξύ τους διάκρισης.

Επιπλέον, προτείνουμε τη σύσταση εντός των Κέντρων Υγείας αυτοτελούς Τμήματος Νοσηλευτικής, στο οποίο θα προΐσταται Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ και στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί επαγγελματίες υγείας.

Οι νοσηλευτές, αποτελούν την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού και επανδρώνουν όλες τις βάρδιες κατά τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό και διαχρονικά αναγνωρίσιμο, ότι χωρίς την παρουσία νοσηλευτών δε δύναται να λειτουργούν εύρυθμα οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας, καθώς η λειτουργία τους, σχετίζεται άμεσα και αδιάρρηκτα με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, ως συνέχεια της ακολουθίας των ιατρικών οδηγιών και του θεραπευτικού πλάνου, σε επίπεδο πρόληψης, αγωγής – προαγωγής υγείας, θεραπείας, αποθεραπείας, συνεχιζόμενης παρακολούθησης υγείας.

Επιπροσθέτως δε, καμία άλλη ειδικότητα από τις αναφερόμενες επί του νομοσχεδίου, δε δύναται να αντικαταστήσει το νοσηλευτή, διότι για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο νοσηλευτής, όντας επί της ουσίας αναντικατάστατος. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, κρίνεται επιβεβλημένη και άμεσα εφαρμόσιμη η σύσταση αυτοτελούς Τμήματος Νοσηλευτικής, χωρίς διάθεση υποτίμησης των λοιπών ειδικοτήτων, διότι κατά την κοινή λογική και εμπειρία λειτουργίας, ένα Κέντρο Υγείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία νοσηλευτή.

Επί του άρθρου 45: Σύμφωνα με το άρθρου 34, του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά την τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017, ως προς το πλαίσιο του επιστημονικού έργου του νοσηλευτή και του επισκέπτη υγείας, αναφέρεται:

«…γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο νοσηλευτής οφείλει ιδίως:

αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού,

ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα,

γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων,

δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας,

εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,

στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών,

ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς,

ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του,

θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.

δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει ιδίως:

 αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,

ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα,

γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,

δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,

εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας,

στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας,

ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα,

ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά,

 θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας».

 Όπως προκύπτει από την ως άνω διάταξη, επιχειρείται αποσταθεροποίηση και επικάλυψη στο έργο και στις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτό, του νοσηλευτή, ανάμεσα στην παράγραφο (γ) και στην παράγραφο (δ), η οποία αφορά το έργο του επισκέπτη υγείας, καθώς τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη παράγραφο (δ), αφορούν το αποκλειστικά το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο των νοσηλευτών, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων, βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ισχύουσας νομοθεσίας Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1 και Ν. 4690/2020, παρ. 58, 59. Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε την ενσωμάτωση της παραγράφου (δ), εντός της παραγράφου (γ).

Επί του άρθρου 46: : Σύμφωνα με το άρθρου 35, το οποίο αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναφέρεται: «Ο έλεγχος των λοιμώξεων στις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) εποπτεύεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) ορίζεται σε κάθε Κέντρο Υγείας ένας ιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στο Κέντρο Υγείας και στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπάγονται σε αυτό, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου. Ο Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων είναι Ιατρός Παθολόγος ή Βιοπαθολόγος /Μικροβιολόγος ή Παιδίατρος ή Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Δημόσιας Υγείας ή Οδοντίατρος».

Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι ο αποκλεισμός των νοσηλευτών λοιμώξεων, οι οποίοι συμμετέχουν στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, βάσει της Υ.Α. Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971/ 18-02-2014, Φ.Ε.Κ. 388/18-02-2014, «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας».

Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε να προστεθεί και ο αντίστοιχος νοσηλευτής λοιμώξεων ΠΕ ή ΤΕ από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, ως Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Αναμένοντας τις δικές σας, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, παραμένουμε στη διάθεσή σας, έτοιμοι να συνδράμουμε με ρεαλιστικές λύσεις, μέσω του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας.  Η ανοχή μας έλαβε τέλος!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. – Π.Φ.Υ.

Η Πρόεδρος                                                                               Η Γεν. Γραμματέας

Λουκία Κεραμιδά                                                                      Ειρήνη Θεολογίδου   

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy