Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο προσωπικό μπορεί να στελεχώσει το ακτινολογικό τμήμα, το τμήμα μαστογράφου και τι εκπαίδευση χρειάζεται να έχουν;

Απάντηση: Σχετικά με τα την ανάληψη καθηκόντων εμφανιστή στο ακτινολογικό τμήμα από βοηθό νοσηλευτή ΔΕ, έχουμε να παραθέσουμε ότι πρόκειται για άλλη ειδικότητα και συνεπώς για αλλότριο καθήκον. Αναφορικά λοιπόν με τα καθήκοντα το άρθρο 30 του ν. 2683/1999 ορίζει τα ακόλουθα: «1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του.

2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο, επιτρέπεται   να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητάς. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

3. Η κατά την παρ. 2 ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου έως 6 μήνες».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου στον οποί ανήκει και όχι άλλου κλάδου έστω και αν διαταχθεί. Εξάλλου ο υπάλληλος έχει δικαίωμα για την έμπρακτη άσκηση του λειτουργήματός του, από τη οποία δεν μπορεί να παραιτηθεί γιατί αφορά το δημόσιο συμφέρον. Ο  οποιοσδήποτε προϊστάμενος δε δικαιούται να επιφέρει μεταβολή στην άσκηση των καθηκόντων των υφισταμένων του υπαλλήλων, παρά μόνο όταν και όπου νόμος ορίζει.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την κάλυψη επιτακτικής επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης και εφόσον υπάρχει αδυναμία κάλυψής τη με άλλο τρόπο είναι δυνατή η ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων άλλου κλάδου μόνο όμως στα στενά χρονικά όρια των 2 μηνών ή καταπώτατο όριο με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου των 6 μηνών. Και για την ανάθεση τέτοιων καθηκόντων ο υπάλληλος πρέπει να έχει την απαιτούμενη ειδίκευση και εμπειρία. Εξάλλου η μετακίνηση του υπαλλήλου σε θέση άσχετη με τα προσόντα, την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου είναι παράνομη (Στε 20/1978).

Περαιτέρω και από τη περιγραφή των καθηκόντων των βοηθών νοσηλευτών, όπως αναφέρεται στο π.δ. 210/2001, προκύπτει ότι ανάθεση καθηκόντων εμφανιστή σε βοηθό νοσηλευτή ΔΕ συνιστά αλλότριο καθήκον και συνεπώς είναι παράνομη και για τούτο μη επιτρεπτή.

Το ακτινολογικό τμήμα δικαιολογεί απαραιτήτως νοσηλευτή ΤΕ, ο οποίος έχει λάβει ειδική προς τούτο εκπαίδευση και φέρει την αντίστοιχη ειδικότητα. Επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 351/1989 (ΦΕΚ 159 Τ.Α) αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών:

«1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής, Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων…

Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος:

….

3.5 Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

3.6 Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρυθμα προγράμματα.

Κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι μόνο νοσηλευτής ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας δύναται να στελεχώσει θέση εμφανιστή σε ακτινολογικό τμήμα. Άλλως και εφόσον υπάρχει έλλειψη ειδικού νοσηλευτή μπορεί κάποιος νοσηλευτής ΤΕ να αναλάβει   προσωρινά τη σχετική υποχρέωση με την προϋπόθεση ότι διαθέτει ανάλογη προς τούτο ειδίκευση και εμπειρία και με τον χρονικό περιορισμό του διμήνου ή κατ’ απώτατο όριο του εξαμήνου.

Το προσωπικό που δύναται να στελεχώσει το τμήμα μαστογραφίας απόκειται στον Οργανισμό λειτουργίας του εκάστοτε νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση οι βοηθοί νοσηλευτές ΔΕ υπόκεινται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  τους στις εντολές και οδηγίες των  προϊστάμενων τους (νοσηλευτές ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ). Συνεπώς θα πρέπει απαραιτήτως να προβλέπονται οργανικές θέσεις προϊστάμενων οργάνων των οποίων η στελέχωση γίνεται αποκλειστικά με νοσηλευτές ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, προσωπικό το οποίο θα φέρει και την πλήρη και ολοσχερή ευθύνη λειτουργίας του τμήματος και κατόπιν προς υποβοήθηση του έργου του δύνανται να συνεπικουρούνται από βοηθούς νοσηλευτές ΔΕ. Μόνον κατά τα ανωτέρω είναι νόμιμη η οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω τμήματος. Σύμφωνα άλλωστε με το Π.Δ. 351/89 οι νοσηλευτές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 6μηνών μπορούν να αναλλάβουν και άλλα συναφή πάντα καθήκοντα.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy