Παρεμβάσεις

Προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των Νοσηλευτών

Download PDF

Οι συγκεκριμένες προτάσεις, αφορούν τα πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Νοσηλευτών και λαμβάνουν υπόψη, ότι το εν λόγω επάγγελμα έχει διαφοροποιηθεί ήδη μισθολογικά με το Ν. 3205/03, (ΦΕΚ 297 άρθρο 7 παρ. 5) με βασικό κριτήριο τη βαρύτητά του.

Επιπλέον, αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι για εργαζόμενους στον ίδιο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο εργασίας, ισχύουν διαφορετικά πράγματα, δηλαδή όσοι έχουν ασφάλιση δημόσιου υπαλλήλου να μη χαρακτηρίζεται η εργασία τους ως ΒΑΕ, ενώ συναδέλφων τους, με το ίδιο αντικείμενο εργασίας που ανήκουν στο ΙΚΑ, η εργασία τους να εντάσσεται τους στα ΒΑΕ και να συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα.

Με δεδομένες τις θέσεις μας για κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης (προγράμματα stage, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιοι, ημιαπασχολούμενοι), καθολική εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 88/1999 υπέρ της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και εδραίωση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, επισημαίνει τα ακόλουθα:

  1. Οι Νοσηλευτές, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 60ο έτος, οι δε γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπαγόμενοι στο καθεστώς αυτό από του διορισμού τους ή τη μονιμοποίηση τους δεν υπόκεινται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προνομίων που προκύπτουν από το χαρακτηρισμό του νοσηλευτικού επαγγέλματος ως Βαρύ κι Ανθυγιεινό.
  2. Οι Νοσηλευτές των μονάδων που ανήκουν στο ΕΣΥΚΑ που προσλαμβάνονται ή διορίζονται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ διορισμού και απασχολούνται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο, καθίστανται δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν άνδρες το 60ο και οι δε γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συνολικά διανύσει δώδεκα (12) συντάξιμα έτη στη θέση αυτή.
  3. Οι Νοσηλευτές, δεν υπόκεινται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς (επασφάλιστρου) επί του βασικού μισθού και του Νοσοκομειακού Επιδόματος.
  4. Το Νοσοκομειακό Επίδομα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297, άρθρο 7 παρ. 5) και το επίδομα ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό) υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές.
  5. Στους Νοσηλευτές που έχουν προϋπηρεσία πριν τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου και απασχολείτο αποκλειστικά σε μονάδες που ανήκουν στο ΕΣΥΚΑ, χορηγείται κάθε πέντε (5) χρόνια πραγματικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πρόσθετης (και όχι «πλασματικής») συντάξιμης υπηρεσίας.
  6. Οι Νοσηλευτές που δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, έχουν ενταχθεί όμως με αίτησή τους στα ΒΑΕ, δικαιούνται προσαύξηση του ποσού της επικείμενης σύνταξης που θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% για κάθε έτος ασφάλισης.
  7. Οι Νοσηλευτές που έχουν ήδη προσληφθεί ή διορισθεί σε φορείς του ΕΣΥΚΑ, δύνανται να υπαχθούν στις αναδρομικά στις ρυθμίσεις των ΒΑΕ, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
  8. Οι Νοσηλευτές αυτοί, για κάθε πέντε (5) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στα ΒΑΕ, λαμβάνουν ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο και επίδομα ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό) ύψους 30% επί του μισθολογικού κλιμακίου του δικαιούχου.
  9. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, η αναρρωτική άδεια είναι μετ’ αποδοχών, ανεξαρτήτου της προϋπηρεσίας του Νοσηλευτή. Επιπλέον, κατά το χρόνο της αναρρωτικής άδειας λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας δεν γίνεται περικοπή του κινήτρου απόδοσης και του επιδόματος ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό). Κατά το χρόνο της ανωτέρω αναρρωτικής άδειας, η χορήγηση των φαρμάκων τους γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

10.  Ορίζεται τακτικός υποχρεωτικός έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας των υποδομών από ειδική νοσηλευτική επιτροπή που συνεπικουρείται από τον γιατρό εργασίας, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα για εκδήλωση επαγγελματικού κινδύνου (τραυματισμοί, μολύνσεις από τρυπήματα, μυοσκελετικές κακώσεις, έκθεση σε τοξικούς παράγοντες).

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ, γνωρίζοντας σε βάθος την εργασιακή πραγματικότητα και την επαγγελματική ιδιαιτερότητα των Νοσηλευτών, αλλά και των υπολοίπων υπαγομένων κλάδων στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των νοσοκομείων, δεν θεωρεί την υπαγωγή τους στον κατάλογο των ΒΑΕ ως παραχώρηση, αλλά ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας που από καιρό θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy