Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία»

Σας πληροφορούμε ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  με τίτλο Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις:

 1. – Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας
 2. – Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας – Προαγωγή Υγείας

Στο ανωτέρω πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν (32) τριάντα δύο πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.) και ειδικότερα Τμημάτων Ιατρικής, Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών-τριών Υγείας και άλλων Τμημάτων Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), καθώς και Σχολών σχετικών με Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικές Επιστήμες.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαμβάνεται υπόψη:

 • Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα σε κείμενα και ορολογία Δημόσιας Υγείας.

Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αξιολογούνται στα παρακάτω στοιχεία:

 1. Επίπεδο και συνάφεια προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού
 2. Ο βαθμός πτυχίου.
 3. Η βαθμολογία σε συναφή προπτυχιακά μαθήματα και σε  συναφή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή υπάρχει.
 4. Οι σχετικές επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα, συναφείς με το αντικείμενο.
 5. Η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 6. Οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από μέλη ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων, σύμφωνα με το  συνημμένο έντυπο το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ.
 8. Η αξιολόγηση από τα μέλη της επιτροπής επιλογής κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Το Ακαδημαϊκό Έτος θα αρχίσει στις 03/10/2011 και θα λήξει στις 30/9/2012. Τα μαθήματα θα είναι πρωινά και η φοίτηση υποχρεωτική και κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Λειτουργού πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια.

Το κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στο ποσόν των 2.400 ευρώ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 28/03/2011 έως και 06/05/2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Υ. (Λ. Αλεξάνδρας 196) σε κλειστό φάκελο:

 • Αίτηση – Βιογραφικό σημείωμα (όπως το συνημμένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ. και παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.esdy.edu.gr ) – (για τους υποψήφιους υπηρετούντες στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του άμεσου προϊσταμένου τους, προκειμένου να υπάρχει η προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την Υπηρεσία τους, διάρκεια ενός (1) έτους, σε περίπτωση επιλογής τους).
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής (επικυρωμένο), που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένη)
 • Φωτοτυπία ταυτότητα (επικυρωμένη)
 • Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία
 • Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από μέλη ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων όπως το συνημμένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ. (υποβάλλονται εσώκλειστες σε φάκελο υπογεγραμμένο)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 • Βεβαίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Αντίγραφα δημοσίευσης και ανακοίνωσης συναφούς με το αντικείμενο του Μ.Π.Σ. «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία»

Παρέχονται δύο υποτροφίες (400 € εκάστη)  στους δύο πρώτους αποφοιτήσαντες  στις εξετάσεις της Α’ Περιόδου .

Οι εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα θα διενεργηθούν στις 27/05/2011 στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και ώρα 15:00 – 18:00.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν σε χρόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το έγγραφό μας αυτό, να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες εκείνες, τις οποίες εποπτεύουν.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ                     ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ                ΤΖΕΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ.                            ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΔΥ   –   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy