Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 2012 – 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85) οι Νοσηλευτές – τριες δύνανται να αποκτήσουν τις ειδικότητες Νοσηλευτικής:

Παθολογικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97) οι Επισκέπτες – τριες Υγείας δύνανται να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας. Μετά τα ανωτέρω και ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2012 – 2013, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, σας στέλνουμε πίνακα με το πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσοκομεία με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών/τριών και των επισκεπτών/τριών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β΄/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05), και την Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) Απόφαση, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία εφαρμόζουν προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων θα πρέπει να ορίσουν καταλυτική ημερομηνία στην οποία θα περιέλθουν οι φάκελοι των υποψηφίων προκειμένου να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy