Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Πρόσφατες προκηρύξεις ΑΣΕΠ- 4Κ και 5Κ- και «προσωρινές» συμβάσεις των επιτυχόντων με Νοσοκομεία της χώρας

 Αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το ζήτημα των «προσωρινών» συμβάσεων τις οποίες καλούνται να υπογράψουν οι Νοσηλευτές οι περιληφθέντες στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των ανωτέρω προκηρύξεων, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος- χωρίς φυσικά να επικροτεί σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη δυσάρεστη εξέλιξη στο πεδίο των προσλήψεων  Νοσηλευτών- σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Η νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τους επιτυχόντες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 19 του Νόμου 2190/ 1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του Ν. 4210/2013:

«Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. I του ν. 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου II του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016.

 Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκεια της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων.

Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξη του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π., τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.»

 Στην υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/51 /οικ. 34813/27-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ αναφέρεται ρητά:

«Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Για την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης μέσω μιας ευέλικτης διαδικασίας που εξασφαλίζει την άμεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό παρέχεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ν. 4210/2013 η δυνατότητα στους φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις για κάλυψη σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, να προσλάβουν άμεσα ορισμένο ή και το σύνολο του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων, αφού όμως προηγηθεί η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 με τις οποίες προστίθενται παράγραφοι 19 και 18 στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενης, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτάθηκε η ισχύς του έως το έτος 2016.

Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό θέσεων από αυτές που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμοδίων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων.

Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων.

Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν και για προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π., τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση ν.4210/2013 στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις και την ερμηνεία τους από τη σχετική Εγκύκλιο, προκύπτει ότι η μη αποδοχή υπογραφής της προσωρινής σύμβασης και η μη ανάληψη καθηκόντων μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων, δεν ασκεί καμία επιρροή στην οριστική κατάταξή του υποψηφίου.

2. Αναφορικά με τους Νοσηλευτές που είναι ήδη διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι

Στο Νόμο 2190/2004, στην προκήρυξη και τα σχετικά ερμηνευτικά κείμενα, δεν υπάρχει ρύθμιση για την περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου που καλείται να συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου, ως περιληφθείς στους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Εφαρμοστέες εν προκειμένω είναι οι γενικές διατάξεις περί απαγόρευσης κατοχής δεύτερης θέσης από δημόσιο υπάλληλο.

 Το άρθρο 104 του Συντάγματος προβλέπει:  «1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 3. Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.»

 Το άρθρο 35 του ισχύοντος υπαλληλικού κώδικα ορίζει: «1.  Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ)Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β`, γ`, δ` και ε` νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. 2. Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση

Κατά το άρθρο 1  του νόμου 1256/1983:  «1.Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν 1232/1982 για την  “επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις”  και, άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή.

“Επίσης ως δεύτερη απασχόληση δεν νοείται η απασχόληση που δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας, εφόσον η καταβαλλόμενη για αυτή ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει το βασικό μισθό του 6ου βαθμού και το σύνολο των καθαρών τακτικών απολαβών και από τις δύο απασχολήσεις ή τη θέση και τη μερική απασχόληση δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 2ου βαθμού. Η πολλαπλή απασχόληση επιτρέπεται με τον περιορισμό ότι το σύνολο των καθαρών τακτικών απολαβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το βασικό μισθό του 3ου βαθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού περικόπτεται το επιπλέον από τις απολαβές της θέσης στο Δημόσιο και, αν και οι δύο θέσεις ή απασχολήσεις ανήκουν στο Δημόσιο, από τη χρονικά δεύτερη θέση ή απασχόληση”»

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η υπογραφή της «προσωρινής» σύμβασης δεν συνιστά μεν διορισμό, ώστε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 35 να επιφέρει την αυτοδίκαιη παραίτησή του υπαλλήλου, αλλά δεν επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, δεδομένης της απαγόρευσης απασχόλησης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέσηέννοια στην οποία περιλαμβάνεται και η σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατά την περίπτωση κε της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα, δε:  η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας αποτελεί κολάσιμο πειθαρχικό παράπτωμα.

Κλείνοντας, διευκρινίζουμε ότι το παρόν κείμενο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και τονίζουμε ότι θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού  των επιτυχόντων Νοσηλευτών, χωρίς άλλες αδικαιολόγητες και προσχηματικές καθυστερήσεις, στα πλαίσια του χρόνιου αγώνα μας για την οριστική επίλυση του προβλήματος της τραγικής υποστελέχωσης των Νοσοκομείων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy