Συχνές Ερωτήσεις

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι γονείς σε περίπτωση ασθένειας παιδιού, συζύγου ή γονέα;

Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2683/98 ρυθμίζουν το δικαίωμα των υπαλλήλων για λήψη άδειας και συγκεκριμένα η παρ.4 του άρθρου αυτού προβλέπει ρητά ότι διατηρούνται σε ισχύ λοιπές άδειες που προβλέπονται από ειδικέςδιατάξεις. Εδώ λοιπόν ανήκουν και οι άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ τουν.1483/1984, οι οποίες με το Π.Δ. 193/88 «Επέκταση διατάξεων του ν.1483/1984 στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.», επεξετάθησαν και εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση (δημοσίου ή ιδωτικού δικαίου).

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις άδειες αφορούν τους εργαζόμενους και των δύο φύλων που έχουν υποχρεώσεις προς «εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους».

Ανάλυση εννοιών:

1.     Εξαρτώμενα παιδιά ή μέλη οικογενείας:
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

a.     Τα μέχρι 16 ετών παιδιά φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

b.     Τα παιδιά που έιναι πάνω από 16 ετών, αλλά έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδικές φροντίδες λόγω βαρειάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

c.      Ο ή η σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω βαρειάς ή χρόνιας ασθενείας ή αναπηρίας.

d.     Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές, που λόγω οξείας, βαρειάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο υπάλληλος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου, που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια το μήνα.

2.     Αποδεικτικά στοιχεία:

Η ασθένεια (ή η αναπηρία) των ως άνω προσώπων αποδεικνύεται με γνωμάτευση των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής, νοσηλευτικού ιδρύματος του ν.2592/1953 ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδωτικού δικαίου αγαθοεργού πρωτοβουλίας καθώς επίσης και με ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος( ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας) θεωρημένη από το διευθυντή ιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος ή γνωμάτευση ιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά(άρθρο 2 Π.Δ. 193/1988)

3.     Προϋποθέσεις χορήγησης:

Οι υπάλληλοι αμφοτέρων των φύλων που εργάζονται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως εν προκειμένω οι νοσηλευτές και έχουν πλήρη απασχόληση, σε περίπτωση ασθενείας παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας τους ως άνω, δικαιούνται να λαμβάνουν με αίτησή τους άδεια χωρις αποδοχές μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρεςκάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υπάλληλος προστατεύει περισσότερα από δύο άτομα. Για τους υπαλλήλους που έχουν τρία παιδιά και πάνω, η ως άνω άδεια έχει καθορισθεί σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος της άδειας αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη χορήγηση της κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας και εν γένει για κάθε συνέπεια εκτός από την καταβολή των αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της απουσίας των υπαλλήλων παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων από την επάνοδό τους στην υπηρεσία μηνών(άρθρο 10, Π.Δ. 193/88)

Επίσης η προβλεπόμενη ως άνω άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του ν.1483/1984 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται με ειδικές διατάξεις.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy