Συχνές Ερωτήσεις

Πόσες μέρες εκπαιδευτικής άδειας δικαιούται ένας Νοσηλευτής; Όταν ένα συνέδριο λαμβάνει χώρα κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής μπορεί η υπηρεσία αντί για άδεια να χορηγήσει υποχρεωτικά ρεπό;

α. Οι άδειες χαρακτηρίζονται ως βραχύχρονες που χορηγούνται για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, θέμα που ρυθμίζεται σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2683/98, οι οποίες προβλέπουν ότι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνοκατά τον οποίο ο υπάλληλος μετέχει στις ως άνω δραστηριότητες.

Επομένως από τη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα σχετικά δεν προκύπτει χρονικός περιορισμός, αφού δε ρυθμίζεται ο ακριβής αριθμός ημερών, που μπορεί να απουσιάσει ο υπάλληλος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π.

Η ευστοχία της ανωτέρω ρύθμισης έγκειται στην απορρέουσα «ελαστικότητα», με την οποία επιτρέπεται στην υπηρεσία να αποφασίσει να χορηγήσει ενδεχομένως και περισσότερες, του μέσου όρου (2-3 άδειες κατ’ έτος), άδειες μικρής χρονικής διάρκειας στους υπαλλήλους εκείνους που επιδεικνύουν μεγαλύτερο ζήλο για παρακολούθηση και συμμετοχή στις σχετικές δραστηριότητες, εφόσον όλα αυτά γίνονται προς όφελος της ίδιας της υπηρεσίας.

β. Επειδή η εργασία των νοσηλευτών ξεπερνά, ως εκ της φύσεώς της, την αυστηρή πενθήμερη απασχόληση, καθόσον στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους καλούνται να εργασθούν σε κυκλικό ωράριο σε 24ωρη βάση, καθώς επίσης και Σαββατοκύριακα, με λίγα λόγια τα Σάββατα και οι Κυριακές αποτελούν για τους νοσηλευτές εργάσιμες ημέρες, η εκπαιδευτική τους άδεια επεκτείνεται και στις ημέρες αυτές (Σάββατο και Κυριακή), προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο. Η υπηρεσία δε μπορεί να υποχρεώσει τους νοσηλευτές όταν οι  ημέρες που δικαιούνται και έχουν λάβει άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνέδρια κ.λ.π. είναι το Σάββατο ή η Κυριακή να λάβουν υποχρεωτικά τα ρεπό τους αντί της σχετικής άδειας που νόμιμα δικαιούνται.

Η άποψη ετούτη βρίσκει έρεισμα στο ότι ο εργαζόμενος νοσηλευτής ο οποίος απουσιάζει νόμιμα με άδεια για συμμετοχή σε συνέδριο κ.λ.π. δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τις ημέρες αυτές αναπαύεται, συνεπώς δικαιούται κανονικά τις ημέρες των ρεπό του μετά τη λήξη της ως άνω άδειας.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy