Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Π.Μ.Σ.: “Τραύματα και Έλκη. Θεραπεία -Φροντίδα”

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

(“Εναρξη Μαθηµάτων: Φεβρουάριος 2020)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» οργανώνεται και λειτουργείαυτοδύναμα από το Τµήμα Νοσηλευτικής της Σχολής ΕπιστημώνΥγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με το µε αρ. πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο έγκρισης του ΥΠΠΕΘ, τις με αρ. πρωτ. 6885/06-Ο7-2018 (ΦΕΚ 3312/τ.Β΄/10-Ο8-2018) και 10356/05…1Ο-2018 (ΦΕΚ 4907/τ.Β΄/02-11-ΖΟ18) αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. καιτις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017).
Γνωστικό Αντικείµενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεραπεία και φροντίδατραυμάτων και ελκών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστηµονικά πεδία των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος, των στομίων, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και Θεραπεία τους και στην προηγµένη έρευνα.

Το Πρόγραµμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών». Ο µεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Msc in Treatment and Care of Wounds and Uclers».

Φοίτηση: Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, καθώς και η δυνατότητα µερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Τα µαθήµατα του καθενός από τα τρία πρώτα εξάµηνα αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 30 πιστωτικές µονάδες (ECTS). Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, ενώ σε ποσοστό έως 35% μπορεί να πραγµατοποιείταιη διδασκαλία των μαθηµάτων µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Τέλη Φοίτησης: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 750,00 ευρώ ανά εξάµηνο, δηλαδή 3.000,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης παρέχεται κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) µε την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ηµεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισµένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωµα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση και έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου, με την προυπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και θα προσκοµίσουν, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημεροµηνία της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Απαραίτητη προυπόθεση για όλους τους υποψηφίους είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου πραγµατοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συµπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών θα κληθούν, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Ο εγκεκριµένος αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Για την Αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ κάντε κλικ εδώ

Για την Προκήρυξη 2019-2020 του ΠΜΣ κάντε κλικ εδώ.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy