Ανακοινώσεις

«Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ.»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α), με τον οποίο αναδιαρθρώθηκε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την πρόβλεψη νέων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 17) και το γεγονός ότι οι ΕΠΑΣ του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α) δεν περιλαμβάνονται πλέον στους φορείς που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 5), ενώ προβλέπεται να λειτουργούν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 (άρθρο 46 παρ. 11), καθίσταται απαραίτητη η ίδρυση δημοσίων ΙΕΚ στα αντίστοιχα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ.) όπου λειτουργούν ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας (περιλαμβάνονται οι Βοηθοί Νοσηλευτικής) από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας κατά το δυνατόν αμεσότερα.

Τα ανωτέρω ΙΕΚ τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η στελέχωση των ανωτέρω ΙΕΚ γίνεται με την κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε την ακόλουθη προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή:

«Ιδρύονται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) δημόσια ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ΄ του Ν. 4186/2013 που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η έναρξη λειτουργίας τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία , το προσωπικό των ΙΕΚ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου  υπηρετεί στις ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας με την ίδια σχέση εργασίας στα αντίστοιχα ΙΕΚ με την έναρξη λειτουργίας τους. Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΙΕΚ των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων είναι ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 37) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Σε περίπτωση κατάργησης των ΙΕΚ των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων , το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας  και ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που ανήκει το ΙΕΚ.

Με την παρούσα διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.» 

Αναμένουμε για τις ενέργειές σας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης

Αριστείδης Δάγλας

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy