Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Σοβαρά προβλήματα στο Γ.Ν. Χαλκίδας και το Κ.Ψ.Υ. Χαλκίδας»

Σε συνέχεια πολυάριθμών σχετικών παρεμβάσεων του ΣΥΝΟ Ευβοίας για θέματα που αφορούν τους Νοσηλευτές, ως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτών με καταστατικό σκοπό μεταξύ άλλων την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με  καθήκοντα του εφημερεύοντος Νοσηλευτή

Στους εφημερεύοντες Νοσηλευτές του ΓΝ Χαλκίδος, όπως γνωρίζετε, ανατίθενται συστηματικά καθήκοντα άλλων κλάδων και ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα η συνεννόηση με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας και την αστυνομία για τη διεκπεραίωση εγγράφων (πχ. αποστολή fax για απόδραση ασθενή, για νεκροτομές κτλ), που  αποτελούν αρμοδιότητες της διοικητικής υπηρεσίας, η  άδεια για χρήση ιατρικού εξοπλισμού που ανήκει στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των διακομιδών, (π.χ. χρήση αναπνευστήρα του νοσοκομείου, στις διακομιδές με το ΕΚΑΒ), η επίλυση προβλημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Τμήματος διατροφής κλπ. Του έχει δε ανατεθεί η  διαδικασία ενημέρωσης του ΕΚΑΒ, για τα έκτακτα εξιτήρια του Σαββατοκύριακου και των Αργιών.

Σύμφωνα με το πδ 351/1989, οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών και διατήρησης ισοζυγίων του.

Η  απαρίθμηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ανωτέρω ΠΔ είναι ειδική και περιοριστική, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή.

 Στα Νοσηλευτικά καθήκοντα δεν εμπίπτουν αρμοδιότητες διοικητικής και τεχνικής φύσης, οι δε αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι επιβεβλημένο να αφορούν θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μόνο, και να μην του ανατίθενται καθήκοντα άλλων κλάδων, ούτε να μετατίθενται σε αυτόν αρμοδιότητες αναγόμενες στον πλαίσιο ευθύνης των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Είναι τέλος γεγονός ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ήδη αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο και δεν επαρκεί ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και υγείας με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, των ελαχίστων κανόνων για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων περί της αναλογίας μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών. Και εξ αυτού του λόγου δεν είναι σύννομη και σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης η περαιτέρω επιβάρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού με αρμοδιότητες και εργασίες που δεν ανήκουν στα καθήκοντά τους.

Η θεώρηση των  Νοσηλευτών ως υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (ας μας επιτραπεί η έκφραση «παιδιά για όλες τις δουλειές») αποτελεί πρόδηλο επιστημονικό τους υποβιβασμό.

Για να έχει ο εφημερεύων νοσηλευτής τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας επί της συνολικής λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμοδιότητές του να αφορούν αποκλειστικά νοσηλευτικά θέματα και να μην του ανατίθενται ευθύνες των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου και προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιβεβλημένο να κινηθείτε, σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα.

2. Αναφορικά με αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ στο Τακτικό ιατρείο

Όπως γνωρίζετε, το  Επιστημονικό Συμβούλιο, με το υπ. αρ. 2/11-1-2018 πρακτικό του, ενέκρινε την τοποθέτηση καρέκλας ΩΡΛ στο Έκτακτο Χειρουργικό Ιατρείο, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ, με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα των ασθενών. Όμως παρά την  τοποθέτηση της καρέκλας από τον Ιανουάριο στο χώρο των Εκτάκτων Ιατρείων, αυτή δε χρησιμοποιείται και εξακολουθούν οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται στο Τακτικό ΩΡΛ ιατρείο, με όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους, που αυτό εγκυμονεί για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Είναι επομένως επιβεβλημένη η επίλυση του ζητήματος.

3. Αναφορικά με το χώρο εργασίας των Νοσηλευτών του ΚΨΥ Χαλκίδας

Γνωρίζετε ότι με εντολή του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΚΨΥ Χαλκίδας, ο χώρος των Νοσηλευτών- όπου διέλυαν και χορηγούσαν τα φάρμακα και δέχονταν τους ασθενείς- και ο χώρος ενεσοθεραπείας-  διάλυσης ενέσιμων φαρμάκων και φροντίδας ασθενών του ΚΨΥ παραχωρήθηκε στους ψυχιάτρους των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Χαλκίδας (τα οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 5/2014 απόφασης του ΔΣ στεγάζονται στο ΚΨΥ Χαλκίδας), με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το έργο των Νοσηλευτών και με δυσμενείς συνέπειες για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

Όπως ρητά περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του  Οργανισμού  του Κ.Ψ.Υ. Χαλκίδας (Α3α/οικ.3907/6-3-1990 ΚΥΑ με θέμα «Σύσταση Κ.Ψ.Υ. στη Χαλκίδας») στο ΚΨΥ λειτουργεί Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας, με αρμοδιότητες την ευθύνη για την οργάνωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Η ύπαρξη χώρου για τη στέγαση του Γραφείου αυτού ( όπως και όλων των υπηρεσιών του ΚΨΥ) είναι αυτονόητη και συνέχεται άμεσα με την λειτουργία του και την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Οι Νοσηλευτές μας αναφέρουν ότι έχουν εκτοπιστεί από τον προβλεπόμενο εκ του Νόμου χώρου παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών ή αναμένουν να αποχωρήσουν οι ιατροί για να χρησιμοποιήσουν τον ανωτέρω χώρο, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία υπαλλήλων και ασθενών.

Το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρό υποβιβασμό του νοσηλευτικού επαγγέλματος και θέτει σε κίνδυνο την παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών και είναι επιβεβλημένη η άμεση διευθέτηση του προβλήματος. 

4.  Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των περιστατικών του Εξωτερικού Ψυχιατρικού Ιατρείου από Νοσηλευτές

Μας αναφέρθηκε επίσης ότι οι Νοσηλευτές εξυπηρετούν και τα περιστατικά του Εξωτερικού Ψυχιατρικού Ιατρείου, χωρίς αυτό να ανήκει στα καθήκοντά τους, δεδομένου ότι είναι υπάλληλοι του ΚΨΥ.

Στο ψυχιατρικό ιατρείο δεν τηρείται ξεχωριστό πρωτόκολλο και βιβλίο κίνησης για τα περιστατικά του Εξωτερικού Ιατρείου του Νοσοκομείου, αλλά τα περιστατικά καταγράφονται στο Βιβλίο Κίνησης του ΚΨΥ, ενώ η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής πραγματοποιείται από τους Νοσηλευτές του ΚΨΥ και για στους ασθενείς των Εξωτερικών Ιατρείων. Επιπροσθέτως, έχει πραγματοποιηθεί εκτροπή του αριθμού 1535 στο τηλέφωνο του  ΚΨΥ για τα ραντεβού, το οποίο έπρεπε να λειτουργεί στο ΓΝ Χαλκίδας.

Από τον Οργανισμό του ΚΨΥ συνάγεται σαφώς το γεγονός ότι το ΚΨΥ είναι αποκεντρωμένη οργανική μονάδα και από το  άρθρο 30 του ΥΚ προκύπτει ότι οι υπάλληλοι του είναι υποχρεωμένοι να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου και της θέσης τους, ήτοι καθήκοντα σχετιζόμενα με την εκπλήρωση των σκοπών λειτουργίας του ΚΨΥ Χαλκίδας, κατά το άρθρο 2 του Οργανισμού του. Η επιβάρυνσή τους με πρόσθετα καθήκοντα (αρκετά εκ των οποίων αλλότρια, αμιγώς διοικητικής φύσης) και ανήκοντα κατά Νόμον στους υπαλλήλους του ΓΝ Χαλκίδας, αποκλειστικά και μόνον λόγω της μεταστέγασης των εξωτερικών ιατρείων, δεν είναι σύννομη, διότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάθεσή τους κατά τα άρθρα 25 και 30 ΥΚ.

Η υφιστάμενη επομένως κατάσταση πρέπει να αλλάξει.

5. Αναφορικά με τον ορισμό Προϊσταμένου Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας στο ΚΨΥ Χαλκίδας

Από το γεγονός ότι δεν υπηρετεί Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας, παραβιάζεται το άρθρο 7 παρ. 1 β του Οργανισμού του ΚΨΥ, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και τα εν γένει υπηρεσιακά ζητήματα των υπαλλήλων που ανήκουν στο Γραφείο αυτό, αλλά και την θέση εν αμφιβόλω- αναφορικά με τη νομιμότητα της- της πραγματοποιούμενης διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων. Είναι από το Νόμο επομένως επιβεβλημένη η τοποθέτηση του οικείου Προϊσταμένου.

************************************************************************************

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, που καταδεικνύουν ελλιπή τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον των Νοσηλευτών, έχοντας σχετικό καταστατικό σκοπό ως η μοναδική συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτών, σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την διευθέτηση των ανωτέρω ζητημάτων και την εφαρμογή της νομιμότητος, επιφυλασσόμενοι για την ενημέρωση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και φορέων σχετικά.

Με τιμή

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας    Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy