Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

«Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τη διαδικασία των κρίσεων με το νόμο 4509/2017»

Στις 22-12-2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4509/2017 (Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 201).

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 του ως άνω Νόμου, «Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τηρούμενων των όσων ορίζονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω νόμου, διενεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών. Εν συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Κατόπιν, η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων».

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις επιχειρείται η μεταβολή του χρονοδιαγράμματος των απαιτουμένων ενεργειών για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν κρίσεων. Θα πρέπει, βέβαια, να παρατηρηθεί, ότι το επίμαχο χρονοδιάγραμμα παραμένει εν πολλοίς ασαφές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, ότι οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του Νόμου 4369/2016, στην αρχική τους μορφή, προέβλεπαν τον καθορισμό προθεσμιών, έχοντας ως αφετηρία την έναρξη ισχύος του Νόμου. Στη νέα τους μορφή οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμπεριέχουν ένα ασφαλές και σταθερό χρονικό σημείο αναφοράς, τουλάχιστον για την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, που προηγείται χρονικώς των υπολοίπων.

Ως εκ τούτου αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πότε τελικώς θα ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης μέσω τυπικών και αξιοκρατικών κρίσεων, ώστε η δημόσια διοίκηση να εξέλθει του διαιωνιζόμενου γκρίζου καθεστώτος των αυθαίρετων καθαιρέσεων προϊσταμένων και ανάδειξης νέων με πράξεις ανάθεσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας 

Αριστείδης Δάγλας                                                       Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy