Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκη - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

ΣΥΝΟ Θεσσαλονίκης: Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: Μη σύννομη παρέμβαση στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Με αφορμή τη μη σύννομη και αντιδεοντολογική παρέμβαση της Διευθύντριας της Α’ ΜΕΘ και του ιατρικού προσωπικού της  Μονάδος στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, μετά από μετακίνηση προϊστάμενου κλινικής στον τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η θέση έμεινε κενή και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως όφειλε κατά το Νόμο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, έκανε άμεσα εισήγηση για την κάλυψη της θέσης του  Προϊσταμένου της  Α  ΜΕΘ, μετακινώντας προϊστάμενο από άλλη κλινική, με ταυτόχρονη μετακίνηση του σε άλλη κλινική, σε θέση Προϊσταμένου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για τη σωστή λειτουργία των δύο κλινικών.

Μετά την εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προς τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, η Διευθύντρια της Α΄ΜΕΘ (και το λοιπό ιατρικό προσωπικό) χωρίς να έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα, με έγγραφα, αλλά και αναρτήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες πραγματοποίησαν ωμή παρέμβαση στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αντί τήρησης της Νομοθεσίας και αγνόησης των μη σύννομων αυτών παρεμβάσεων, κάλεσε τη ΔΝΥ να «αιτιολογήσει εγγράφως την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων σε παρόντα χρόνο».

Καταγγέλλουμε τις μη σύννομες ανωτέρω ενέργειες και τονίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.» Στο άρθρο 10 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται:  «1. Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή  της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της   νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της  εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε όλους τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων προβλέπεται ξεχωριστή συγκρότηση και διάρθρωση καθεμίας από τις Υπηρεσίες: Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική και Διοικητική. Οι Υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ισότιμες και υπάγονται στον Διοικητή – Πρόεδρο του ΔΣ του  Νοσοκομείου. Από την κείμενη νομοθεσία επομένως συνάγεται  με απόλυτη σαφήνεια η ισοτιμία, η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των διαφόρων υπηρεσιών των Νοσοκομείων και το διακριτό των αρμοδιοτήτων τους.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι απόλυτα αυτόνομη από τις λοιπές Υπηρεσίες -μεταξύ των οποίων και η Ιατρική- και αποκλειστικά αρμόδια για τα θέματα ελέγχου, προγραμματισμού και εποπτείας της παροχής νοσηλείας στους ασθενείς και για όλα τα ζητήματα που συνέχονται με αυτή, με σκοπό πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία της και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ Γ6/Γ.Π.οικ.92189, Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 5622/14-12-2018, Τεύχος Β’, άρθρο  2: «Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου…. β) Έργο του/της Διευθυντή- τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους Τομεάρχες και τους Προϊσταμένους των Νοσηλευτικών Τμημάτων, είναι η παροχή ποιοτικής Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Φροντίδας και η συνεχής βελτίωση της, ο άρτιος προγραμματισμός και συντονισμός των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ο έλεγχος της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας τους. Στόχος του είναι η θέσπιση δεικτών αποτελεσματικότητας, η επαρκής ποιοτικά και ποσοτικά στελέχωση των τμημάτων, η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η εξασφάλιση ευκαιριών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών με κοινωνικό χαρακτήρα και επίκεντρο τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τις οικογένειες τους, η διευκόλυνση και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, ο επιμερισμός και η εξειδίκευση της στοχοθεσίας του οργανισμού σε όλη την ιεραρχία της Νοσηλευτικής υπηρεσίας. γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του/της έχει εκχωρηθεί με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει: 1. Τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της υγειονομικής μονάδας… 5. Την αξιολόγηση και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών των Τμημάτων μετά από εισήγηση των Προϊστάμενων των Τμημάτων και των Τομεαρχών της Ν.Υ… 9. Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.»

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι για όλα τα θέματα που συνέχονται  με την υπηρεσιακή κατάσταση του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως η εσωτερική μετακίνηση του για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, αποκλειστικά αρμόδια να εισηγείται είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η δε εισήγηση αυτή δεν προκύπτει ότι πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, δεδομένου ότι ακόμη και αυτή καθεαυτή η πράξη της μετακίνησης αποτελεί εσωτερικό μέτρο διοικητικής  φύσης και έχει παγίως κριθεί από την Νομολογία ότι δεν χρήζει καν αιτιολογίας.

Επειδή ουδεμία σχέση ιεραρχικής εξάρτησης υφίσταται μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών και από καμία διάταξη δεν προβλέπεται  αρμοδιότητα ιατρών να κρίνουν το χειρισμό ζητημάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ο ΣΥΝΟ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την ανωτέρω συμπεριφορά ως αντιδεοντολογική και αντικείμενη στην Νομοθεσία τη σχετική με την διάρθρωση, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και σας καλεί για τις νόμιμες ενέργειές σας, προς αποκατάσταση της έννομης και ηθικής τάξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                                                        Σοφία Ζουρνατζή

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy