Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Τροποποίηση των αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ του Νόμου 4354/2015»

Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ΄ του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176) προβλέφθηκε, ότι «Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής : (…) αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Νόμου 4354/2015, «Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, ειδικώς για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων, ήτοι των τμημάτων που υπάγονται οργανωτικά στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των δημοσίων νοσοκομείων, προβλέφθηκε η καταβολή μειωμένου του μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης κατά σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ εν σχέσει με το σύνολο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων – τμηματαρχών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά την θέση σε ισχύ των ως άνω διατάξεων να ασκηθούν αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων από προϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων, οι οποίοι αξίωσαν την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ αντί του ποσού των 250 ευρώ, επικαλούμενοι την παραβίαση της αρχής της ισότητας.

Μια εκ των ανωτέρω αγωγών εισήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την διαδικασία της πρότυπης δίκης.

Ήδη στις 18-04-2018 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 874/2018 Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία εκρίθη, ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Ως εκ τούτου έγινε δεκτό, ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του νόμου 4354/2015, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ στους προϊσταμένους τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και στους λοιπούς προϊσταμένους τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού.

Ενόψει των παραπάνω νομολογιακών πορισμάτων, που προέρχονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήδη δια του παρόντος ζητούμε την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015 που εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές, ώστε να προβλέπεται πλέον και για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων η καταβολή επιδόματος θέσης ύψους 290 ευρώ.

Θεωρώντας, λοιπόν, αυτονόητη την αντικατάσταση των ως άνω νομοθετικών διατάξεων που έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές, αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας

 Αριστείδης Δάγλας                                                                                   Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy