Συχνές Ερωτήσεις

Υπάλληλος που ενώ απουσίαζε με αναρρωτική άδεια (νόμιμα) επέστρεψε στην υπηρεσία του τον 8ο μήνα του έτους χωρίς να έχει κάνει χρήση κανονικής άδειας από την αρχή έως και τον Οκτώβριο δικαιούται προσαύξηση της κανονικής κατά 5 ημέρες?

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2683/98 ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

«Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθορισθεί με απόφαση του οικείου υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα».

Από την παράθεση των αμέσως ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι η αίτηση του υπαλλήλου δημιουργεί καταρχήν υ π ο χ ρ έ ω σ η για τη Διοίκηση ως προς τη χρονική περίοδο χορήγησης της άδειας. Επίσης η προσαύξηση των ημερών είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος θα ζητήσει την κανονική του άδεια δηλαδή όλη την άδεια που δικαιούται.

Επομένως και επειδή οι ως άνω διατάξεις έτσι ρυθμίζουν το θέμα άνευ ετέρου περιορισμού, προϋποθέσεως ή εξαιρέσεως και επειδή ακόμη η υποβάλλουσα την ερώτηση νοσηλεύτρια δεν απουσίασε κάνοντας χρήση της κανονικής της άδειας εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Μαίου μέχρι 31 Οκτωβρίου αλλά με αναρρωτική άδεια, η οποία εκ της φύσεώς της και του σκοπού που επιτελεί αποβλέπει στην κάλυψη διαφορετικής ανάγκης του υπαλλήλου από την αντίστοιχη ανάγκη που καλύπτει η κανονική άδεια, δικαιούται να λάβει την κανονική της άδεια προσαυξημένη κατά πέντε (5) ημέρες από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν, εξαιρουμένης της περιόδου των Χριστουγέννων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy