Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Υπουργείο Υγείας: Αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, των νοσοκομείων και όλων των υγειονομικών σχηματισμών της χώρας

Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’αριθμ.πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί της αναστολής των κανονικών αδειών. Ειδικότερα, αποφασίζεται η αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημόσιων Δομών ΠΦΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία και τοπικά ιατρεία), καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, μέχρι νεωτέρας εντολής.

Η ως άνω απόφαση, που είναι αμέσου εφαρμογής, αφορά κατ’αποκλειστικότητα τις κανονικές άδειες και όχι άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών, που καθιερώνονται από γενικές ή από ειδικές διατάξεις. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε τόσο από την σαφή διατύπωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, όσο και από την ρητή λήψη υπόψη στο προοίμιο αυτής των διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που ρυθμίζει το ζήτημα της χορήγησης της κανονικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο».

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταλαμβάνει μόνον τις κανονικές άδειες, οι οποίες ανακαλούνται υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες μορφές θεσμοθετημένων αδειών.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy