Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Χορήγηση ειδικής άδειας κλειστού τμήματος άρθρου 105 Ν. 2071/1992

Aναφορικά με την άδεια κλειστού τμήματος που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 2071/1992 και χορηγείται σε νοσηλευτές,  μαίες,  βοηθούς νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία – ΕΣΥ σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει ρητής νομοθετικής εξουσιοδότησης και επιταγής, οι μονάδες αυτές, καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθ. Υ4α/3024/94 (ΦΕΚ Β 726 1994) απόφαση του Υπουργού ΥΚΚΑ, ενώ οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της καθορίσθηκαν με με την υπ’ αριθ. 2003075/204/0022 (ΦΕΚ Β`33 1995) Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,  Οικονομικών  και  ΥΚΚΑ .

Η άδεια αυτή, διάρκειας δέκα ημερών ετησίως προβλέφθηκε ότι χορηγείται σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης, που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίας νόσου, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ με βασική προϋπόθεση τη συνεχή υπηρεσία σε ένα από αυτά τα τμήματα επί ένα έτος και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Από το  1995, ότε εξεδόθη η ανωτέρω Υπουργική απόφαση και μέχρι σήμερα, ήτοι εδώ και είκοσι χρόνια, η ανωτέρω διάταξη δεν έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις διαρκείς εξελίξεις και την ιδιαίτερη δυναμική που παρουσιάζει ο πολύπαθος τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας.  Είναι γεγονός ότι το δίκαιο πρέπει να αποτελεί οργανισμό ζωντανό, εξελισσόμενο και ευπροσάρμοστο στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και καταστάσεις που χρήζουν ρύθμισης, κάτι που εν προκειμένω δυστυχώς δε συμβαίνει.

Αποτέλεσμα της νομοθετικής αυτής αδράνειας είναι η δημιουργία σοβαρών ανισοτήτων στην πράξη για το προσωπικό που εργάζεται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες σε άλλα, πλην των ανωτέρω, Τμήματα που εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες με τα τμήματα που απαριθμούνται στις Υπουργικές αποφάσεις,

 Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθούν:

α. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο δεν είναι μεν κλειστό υπό στενή έννοια, αλλά είναι το Τμήμα εκείνο εκάστου Νοσοκομείου όπου οι Νοσηλευτές εργάζονται σε συνθήκες εξαιρετικής έντασης, αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες.

β.  Τα Ψυχιατρικά Τμήματα, καθώς και οι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για τους Ψυχικά Πάσχοντες Ασθενείς, στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν είναι ιδιαιτέρως δυσχερείς και είθισται οι Νοσηλευτές να μην έχουν τη δυνατότητα ούτε για την πραγματοποίηση ενός ολιγόλεπτου διαλείμματος.

γ. Τα ογκολογικά τμήματα, λόγω των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών νοσηλείας και της διαχείρισης περιστατικών ιδιαζόντως δυσχερών.

δ. Τα Τμήματα Αποστείρωσης, τμήματα που επικοινωνούν με το χώρο του Χειρουργείου και καλύπτουν όλες τις ανάγκες εκάστου Νοσοκομείου σχετικά ως προς τη διαδικασία αποστείρωσης εργαλείων και υλικών. Οι συνθήκες δε που επικρατούν είναι δύσκολες ή ακόμη και επικίνδυνες, δεδομένης της πιθανότητας επαφής με μολυσματικά εργαλεία.

ε. Τα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα, τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του κλειστού τμήματος. Η θεσμοθέτηση της ειδικής άδειας και για αυτά επιβάλλεται και εκ της άδικης και αναίτιας κατάργησης της ειδικής άδειας του άρθρου 12 του βδ 993/1966 που καταργήθηκε δια του άρθρου 66. Παρ. 6 του Ν. 3984/ 2011.

στ. Τα τμήματα και οι μονάδες μεταμόσχευσης, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών νοσηλείας των ασθενών σε αυτές.

Δυνάμει επομένως της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης  και της ίσης μεταχείρισης και δεδομένης της όμοιας φύσης και των ίδιων συνθηκών εργασίας των τμημάτων αυτών με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές αποφάσεις Τμήματα, σας καλούμε όπως προβείτε σε προσαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες εργασίας του ήδη καταπονημένου από τεράστια προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, δια της επέκτασης της ειδικής άδειας του άρθρου 105 του Ν. 2071/1995 και στα ανωτέρω Τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας

         Αριστείδης Δάγλας          Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy