Ανακοινώσεις

Χορήγηση κανονικής άδειας μετά απο απουσία

Download PDF

Θέμα: Η χορήγηση της κανονικής άδειας μετά από μακρόχρονη απουσία δίνεται αμέσως χωρίς υποχρέωση εργασίας.

Αναφορικά με ερωτήματα νοσηλευτών/τριών προς την Ομοσπονδία μας που αφορούν το χρονικό διάστημα που χρειάζεται να εργαστεί κάποιος υπάλληλος προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα κανονικής άδειας για το τρέχον έτος, όταν αυτός επανέρχεται από μακροχρόνια άδεια (π.χ. λοχείας) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό της με αριθμό Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/851/689/18982,18920 επισημαίνει ότι εάν ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, δικαιούται κανονικής άδειας για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, όποτε η υπηρεσία αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας.

Ως μόνη προϋπόθεση δηλαδή για τη χορήγηση της άδειας αποτελεί το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγησή της. Δεν τίθεται επομένως υποχρέωση εργασίας από τη στιγμή λήξης της μακροχρόνιας άδειας (πχ. λοχείας κ.α.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κανονικής, παρά μόνο εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν. Σε αυτό το πνεύμα βρίσκονται και παλαιότερες εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ51/621/29794, από 5/12/2008 προς το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/οικ. 143 από 29/5/2008).

Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εγκυκλίους και το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει τοποθετηθεί διαφορετικά, ο υπάλληλος ο οποίος επιστρέφει στην υπηρεσία του μετά από μακρόχρονη άδεια, δύναται να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας αμέσως εκτός αν υπηρεσιακές ανάγκες δεν το επιτρέπουν.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy