Πρωτοβάθμια Σωματεία Τελευταίες Εξελίξεις

ΠΑ.Σ.Ε.Ν.: Επιστολή διαμαρτυρίας για την παράνομη ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο ΔΙΕΚ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σχετικά με για την παράνομη ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στο Δ.Ι.Ε.Κ. – Νοσηλευτική Σχολή του Νοσοκομείου.
Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Ρούφο,

Σύμφωνα με πάγια νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 συνάγεται ότι εάν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας δημόσιας υπηρεσίας, το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο έχει την ευχέρεια, σταθμίζοντας τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, να αναθέσει καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας προσωρινά, έως την κατά νόμο επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Για την επιλογή των υπαλλήλων στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα προσωρινών προϊσταμένων, το αρμόδιο όργανο, που, όταν πρόκειται για νοσοκομείο, είναι ο Διοικητής του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 7παρ. 8 του ν.3329/2005, διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια και δεν είναι υποχρεωμένο να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 306/2016, 2939/2019, 651/2022), αλλά αρκεί ο τοποθετούμενος να διαθέτει τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η θέση, τα καθήκοντα της οποίας ανατίθενται προσωρινά σε αυτόν, με τον περιορισμό της τήρησης του προβαδίσματος των βαθμών, που θεσπίζει το άρθρο 80 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των ειδικών ρυθμίσεων των οικείων οργανικών διατάξεων όσον αφορά τον κλάδο στον οποίο ανήκει ο οριζόμενος (ΔΕΑ 550/2023, 350/2023, 223/2023,1212/2021,167/2021,1188/2020,2717/2019,Δ.Εφ.Θεσ.59/2022, 294/2021,Δ.Εφ.Πατρ.195/2022,91/2021,123/2020,Δ.Εφ.Πειρ.385/2022).

Εξάλλου, ο Διοικητής του νοσοκομείου, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 3329/2005 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, δεν εμποδίζεται να αντικαταστήσει, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει, τους ασκούντες προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένων και να αναθέσει τα καθήκοντα αυτά προσωρινά σε άλλους υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οργανικές διατάξεις και το προβάδισμα των βαθμών (ΔΕΑ 638/2023 ΔΕ Θεσ 29/2020, ΔΕΦ Πατρ. 123/2020, ΔΕΦ Χανίων 96/2022).

Τέλος, η υπηρεσιακή μεταβολή της απόσπασης δεν διακόπτει τον δεσμό του υπαλλήλου με την οργανική του θέση και τον φορέα απασχόλησής του.

Ενόψει, λοιπόν, του ως άνω εξαιρετικού καθεστώτος που διέπει τους αποσπασμένους υπαλλήλους, αυτοί δεν εγκαθιδρύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο οργανικό δεσμό με τον φορέα όπου αποσπώνται. Συνεπεία των ανωτέρω, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στον φορέα απόσπασης, είτε κατόπιν τυπικών κρίσεων, είτε κατόπιν έκδοσης σχετικής πράξης ανάθεσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Γ4α/ΓΠ. 55004/15 Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, ΦΕΚ Β 2049 6.7.2016), «Έκαστο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1-2 της ως άνω υπουργικής απόφασης,

«1. Έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο και λειτουργεί.

2.ΤοΔ.Σ.τουΝοσοκομείουέχεικαιτιςεξήςαρμοδιότητεςαναφορικάμετηνοργάνωση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Κ.:

α)Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την κατάσταση του προσωπικού του

Δ.Ι.Ε.Κ. και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ’ αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α`) όπως ισχύει, ειδικότερα δε με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις (…)».

Τέλος,σύμφωναμετοάρθρο10τηςεπίμαχης απόφασης,

«1.ΤουΔ.Ι.Ε.Κ.προΐσταταιο Διευθυντής.

  1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο ανήκει το Δ.Ι.Ε.Κ.

Ως Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 14,ΠΕ 18 ή ΠΕ 17 που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Δ.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον προϋπηρεσία και πενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Διευθυντή παρίσταται εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, χρέη Διευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ

εκτελεί το εκπαιδευτικό προσωπικό που, κατά την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (15-9-2015) υπηρετούσε στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης των καταργουμένων δυνάμει του Ν. 4186/2013 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006, μέχρι την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση έχει προβλέψει την διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, προσδιορίζοντας και τα ελάχιστα αναγκαία τυπικά προσόντα για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσεως ευθύνης.

Είναι ομοίως σαφές, ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Διευθυντή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, είναι δυνατόν να υπάρξει ανάθεση των σχετικών καθηκόντων, με έκδοση σχετικής πράξεως του ΔΣ του νοσοκομείου, στο οποίο ανήκει έκαστο ΔΙΕΚ. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά την έκδοση της πράξης ανάθεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ελάχιστα αναγκαία τυπικά προσόντα για την επιλογή Διευθυντή.

Ο ΠΑΣΕΝ σε πλήρη σύμπνοια με την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αφού είμαστε μέλος της, στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή συνδικαλισμού, προασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του πανελλαδικά, διεκδικεί με ήθος και δυναμισμό, όλα τα δίκαια αιτήματα των Εκπαιδευτών-Εκπαιδευτικών των ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας, μέχρι την τελική διεκπεραίωση τους.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε την άμεση αποκατάσταση της παράνομης ανάθεσης και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΕΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κατσουγιάννης Βασίλειος                                                 Πρεβύζη Ευαγγελία

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy